«Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Listen to the network pulse

«Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товарисство "Прiоком"

2. Код за ЄДРПОУ

30635929

3. Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, лiт. Д

4. Міжміський код, телефон та факс

044 428 98 98 044 428 98 00

5. Електронна поштова адреса

LVengrova@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ua/about/corporate-governance/investor/info2/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Припинено повноваження Голови Правлiння Мiколюк Оксани Миколаївни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ "Прiоком" вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Припинено повноваження Члена Правлiння Антоненко Наталi Василiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ "Прiоком" вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.11.2015 року по 13.04.2016 року. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Припинено повноваження члена Правлiння Головатюк Наталi Петрiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ "Прiоком" вiд 13.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Припинено повноваження члена Правлiння Макарчука Олександра Олександровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ "Прiоком" вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Припинено повноваження Члена Правлiння Тарасенка Iгоря Володимировича. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ "Прiоком" вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Обрано на посаду Генерального директора Мiколюк Оксану Василiвну. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол чергового засiдання Наглядової ради №16/04/13 вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: з 10.08.2008 по 15.11.2011 – начальник центру технічної експлуатацiї мереж передачi даних Фiлiї iнформацiйно-технiчних систем ВАТ «Укртелеком», з 16.11.2011 по 30.08.2013 – директор департаменту розвитку мереж Фiлiї "Дирекцiя розвитку iнфраструктури" ПАТ «Укртелеком», з 02.09.2013 по 11.07.2014 – директор технічної Пiвнiчної фiлiї ПАТ «Фарлеп-Iнвест», з 01.08.2014 по 13.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ "Прiоком". Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Мiколюк Оксана Василiвна

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

14.04.2016

(дата)»

 

PrioCom Corp. tel.+1(415) 398-8200, 100 Pine Street, Suite 300, San Francisco, CA 94111, USA
Priocom Corp. 1999 — 2018. All rights reserved