Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства

Listen to the network pulse

«Шановні акціонери ПрАТ «ПРІОКОМ»!

 Приватне акціонерне товариство  «ПРІОКОМ» (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька буд. 17 літера «Д», кімн. № 2 з наступним Порядком денним:

1.      Про обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів

2.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4.      Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізора.

5.      Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6.      Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік .

7.      Затвердження розміру дивідендів за простими акціями.

8.      Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

9.      Про припинення повноважень та обрання Голови і членів Правління Товариства.

10.  Про припинення повноважень та обрання Голови і членів Наглядової ради Товариства.

11.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

12.  Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13.  Про уповноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації у визначеному чинним законодавством порядку.

 

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись 24 квітня 2015  року з 9.30 год. до 9.45 год.  год. за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька буд. 17 літера «Д», кімн. № 2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 годину 19 квітня 2015 року.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. вул. Глибочицька буд. 17 літера «Д», кімн. № 7-8 кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

 

Відповідно до вимог п. 1 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 324, до Порядку денного додається наступна інформація:

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  

Найменування показника 

період 

Звітний  2014

Попередній  2013

Усього активів  

 105 774

  90 723

Основні засоби  

1 752

  3 223

Довгострокові фінансові інвестиції  

  -

  -

Запаси 

624

676

Сумарна дебіторська заборгованість  

  60 437

55 623

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 39 938

  28 390

Нерозподілений прибуток 

 53 433

59 023

Власний капітал 

 70 108

  75 698

Статутний капітал 

 14500

 14500

Довгострокові зобов'язання 

  -

 - 

Поточні зобов'язання 

35 666

  15025

Чистий прибуток (збиток) 

  -5 590

 45 025

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  145 000 шт.

 145 000 шт.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  -

-  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  -

-  

 

Наглядова рада Товариства»

 

Голова Правління                                                     О.В. Міколюк                                                                    

 

ЧАО "Приоком", тел. 380 (44) 428-98-98, ул. Глубочицкая, 17 буква Д, г. Киев, 04050, Украина.
Priocom Corp. 1999 — 2018. Все права защищены