Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

Listen to the network pulse

Повідомлення

про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ», місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про те, що 08 квітня 2016 року об 17.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д», 2-й поверх, велика кімната переговорів відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися 08 квітня 2016 року з 16.00 год. до 16.50 год. за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

1.     Обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення Зборів.

2.     Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

3.     Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4.     Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

5.     Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 р.

6.     Припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7.     Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

8.     Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9.     Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту.

10.  Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та їх затвердження.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» (кабінет головного бухгалтера) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 09.00 до 17.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення особа – Антоненко Наталя Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2015

Попередній 2014

Усього активів

73732

105774

Основні засоби

1954

1752

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

394

624

Сумарна дебіторська заборгованість

38935

60437

Грошові кошти та їх еквіваленти

32215

39938

Нерозподілений прибуток

46006

53433

Власний капітал

62681

70108

Статутний капітал

14500

14500

Довгострокові зобов’язання та забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання

11051

35666

Чистий прибуток (збиток)

(7427)

(5590)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

145000

145000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

68

93

 

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені