Про виникнення особливої інформації

Listen to the network pulse

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Прiоком"

2. Код за ЄДРПОУ

30635929

3. Місцезнаходження

04050, м. Київ, Глибочицька, 17 лiт."Д"

4. Міжміський код, телефон та факс

0444289898 0444289800

5. Електронна поштова адреса

info@priocom.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ua/about/corporate-governance/investor/info2/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаII. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. припинено повноваження ревiзора Кошембар Людмили Олексiївни. Пiдстава: припинення повноважень та обрання ревiзора у звязку з закiнченням строку повноважень у поточному 2017 роцi. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 09.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надавала.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. прийнято рiшення про обрання Кошембар Людмили Олексiївни ревiзором Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Строк на який призначено особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi пять рокiв: директор АФ ТОВ "Жермiналь", ревiзор ПрАТ "Прiоком".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Мiколюк О.В.

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


28.04.2017

(дата)

 

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені