Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Listen to the network pulse

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Прiоком"

2. Код за ЄДРПОУ

30635929

3. Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 Д

4. Міжміський код, телефон та факс

044 4289898 044 4289800

5. Електронна поштова адреса

LVengrova@priocom.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ua/about/corporate-governance/investor/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шидловського Вала. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Руденко Марiї Олександрiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу № 1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Обрано Головою Наглядової ради Шидловського Валерiя. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «ПРIОКОМ».

Обрано членом Наглядової ради Руденко Марiю Олександрiвну. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу № 1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ПрАТ «ПРIОКОМ», з 24.04.2015 р. - член Наглядової ради ПрАТ «Прiоком».

Обрано членом Наглядової ради Агаркова Iгора Володимировича. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.02.2011 р. по 30.05.2013 р. - аналiтик операцiйного та прикладного ПЗ ТОВ «П5 – Комерцiя», з 26.06.2013 р - директор ТОВ «Пакетна механiка».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Мiколюк Оксана Василiвна

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

12.04.2016

(дата)

 

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені