Позачергові загальні збори акціонерів

Listen to the network pulse

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ «ПРІОКОМ».

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д».

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 9.16 п. 9 Статуту Товариства).

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 22 грудня 2017 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 11 годину 28 грудня 2017 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ua/about/corporate-governance/investor/info2/

Проект Порядку денного
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

2. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо виду економічної діяльності Товариства, пов’язаною з державною таємницею.

Акціонер, отримавши проект рішення протягом п'яти робочих днів з дати одержання відповідного проекту, повинен здійснити фіксацію свого волевиявлення, підписати і направити його на адресу Товариства. Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи. Для акціонера, який є фізичною особою, підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством порядку або, у разі заповнення проекту рішення в приміщенні Товариства та в присутності Голови чи Секретаря Зборів, призначених Наглядовою Радою відповідно до п. 9.16.02 цього Статуту, підпис фізичної особи-акціонера, або його представника (а також копія довіреності такого представника) засвідчується підписом Голови або Секретаря Зборів.

До проектів рішень надається нова редакція Статуту Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені