Позачергові загальні збори акціонерів

Listen to the network pulse

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів: станом на 24 годину 12 вересня 2018 року.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 25 вересня 2018 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 17 годину 01 жовтня 2018 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ua/about/corporate-governance/investor/info2/

Проект Порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1.      Про скасування рішення загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2015 року з питанню 6 порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

2.      Про скасування рішення загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2015 року по питанню 7 порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів».

3.      Про розподіл прибутку і збитків Товариства за попередні роки.

Акціонер, отримавши проект рішення протягом п'яти робочих днів з дати одержання відповідного проекту, повинен здійснити фіксацію свого волевиявлення, підписати і направити його на адресу Товариства. Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи (у разі наявності). Для акціонера, який є фізичною особою, підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством порядку або, у разі заповнення проекту рішення в приміщенні Товариства та в присутності Голови або Секретаря Зборів, призначених Наглядовою Радою відповідно до п. 9.16.02 цього Статуту, підпис фізичної особи-акціонера, або його представника (а також копія довіреності такого представника) засвідчується підписом Голови або Секретаря Зборів.

            До проектів рішень надається сканована копія протоколу № 1/2015 року загальних зборів приватного акціонерного товариства «Пріоком» з додатками №3 та №4.

 

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені