Повідомлення про виникнення особливої інформації

Listen to the network pulse
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»
Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17 літ.Д
Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898
Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/investor
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2. Текст повідомлення
22.12.2014 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол засідання Наглядової ради №3/2014-к від 22.12.2014 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
припинено повноваження Члена правління Додонова Олександра Єфремовича з 31.12.2014 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням від 18.12.2014р. та протоколу засідання Наглядової ради №3/2014-к від 22.12.2014 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливї та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років. Замість звільненої особи нікого не призначено. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.

Голова правління                                                          О.В. Міколюк
(підпис)                 (ініціали та прізвище керівника)
23.12.2014 р.
(дата)

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені