Кодекс корпоративного управління

Кодекс корпоративного управління

У серпня 2013 Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Пріоком» було прийнято Кодекс корпоративного управління. Кодекс служить гарантом захисту інтересів всіх акціонерів компанії. В основі Кодексу – система принципів, закріплена Кодексом корпоративної поведінки, рекомендованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Компанія стежить за розвитком кращих світових практик корпоративного управління, а також за змінами в зазначені рекомендаційні документи і намагається застосовувати їх вимоги у своїй практиці корпоративного управління.

Основні положення Кодексу підтверджені офіційними нормативними документами компанії і відповідають вимогам українського законодавства.

Кодекс закріплює принципи корпоративного управління компанії, права акціонерів, першорядну роль Наглядової ради в загальному керівництві діяльністю компанії та визначенні стратегії її розвитку, принципи формування Наглядової ради та Виконавчого органу, повноваження Корпоративного секретаря компанії, прагнення компанії до максимального розкриття інформації своєї діяльності, а також забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю компанії.

Переваги Кодексу

Дотримуючись заявлених принципів корпоративного управління і дотримуючись політику інформаційної відкритості та прозорості, компанія слідує нормам чинного законодавства України та прийнятим у міжнародній практиці стандартам корпоративного управління, підвищує рівень взаємодії між усіма акціонерами компанії, Наглядовою радою та менеджментом.

Читати Кодекс