Документ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 24 квітня 2020 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 17 годину 30 квітня 2020 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://priocom.com/ua/about/corporate-governance/investor/info1/

 

Проект Порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування)

  1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.
  2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.
  3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 р.
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.
  5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2019 р.
  6. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
  7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
  8. Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних із приведенням статуту до вимог чинного законодавства, та затвердження статуту Товариства в новій редакції. Прийняття рішення щодо надання права підписання статуту та здійснення його державної реєстрації.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2019 Попередній 2018
Усього активів 67172 142133
Основні засоби 2086 2712
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 24415 15058
Сумарна дебіторська заборгованість 30999 97279
Грошові кошти та їх еквіваленти 5654 17104
Нерозподілений прибуток 34400 38539
Власний капітал 51075 55214
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання 16097 86919
Чистий прибуток (збиток) (4063) (1270)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145000 145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 29000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 3480
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 54 56

Особи, що мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» можуть звернутися з питаннями та письмовим запитом за матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення чергових загальних зборів акціонерів звернувшись за електронною адресою info@priocom.com до дати зборів включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Акціонер, отримавши проект рішення протягом п’яти робочих днів з дати одержання відповідного проекту, повинен здійснити фіксацію свого волевиявлення, підписати і направити його на адресу Товариства. Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи. Для акціонера, який є фізичною особою, підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством порядку або, у разі заповнення проекту рішення в приміщенні Товариства та в присутності Голови чи Секретаря Зборів,  призначених Наглядовою Радою відповідно до п. 9.16.02 цього Статуту, підпис фізичної особи-акціонера, або його представника (а також копія довіреності такого представника) засвідчується підписом Голови або Секретаря Зборів.

Представник акціонера на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України або довіреності, оформленої згідно чинного законодавства України.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

Повернутись назад