Документ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

Повідомлення

про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ», місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про те, що 08 квітня 2016 року об 17.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д», 2-й поверх, велика кімната переговорів відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися 08 квітня 2016 року з 16.00 год. до 16.50 год. за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення Зборів.
  2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 р.
  6. Припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  7. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
  9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту.
  10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та їх затвердження.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» (кабінет головного бухгалтера) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 09.00 до 17.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення особа – Антоненко Наталя Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2015 Попередній 2014
Усього активів 73732 105774
Основні засоби 1954 1752
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 394 624
Сумарна дебіторська заборгованість 38935 60437
Грошові кошти та їх еквіваленти 32215 39938
Нерозподілений прибуток 46006 53433
Власний капітал 62681 70108
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання 11051 35666
Чистий прибуток (збиток) (7427) (5590)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145000 145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акційпротягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 68 93

 

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

Повернутись назад