Документ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»,
код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство)
повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 24 квітня 2019 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 17 годину 30 квітня 2019 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Проект Порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду.

2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду.

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2018 р.

7. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники під час підготовки до річних загальних зборів можуть ознайомитися з документами, матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  “Пріоком” (30635929), скликаних на 30 квітня 2019 року, щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою:  Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д».

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, відповіді на які надаються  ПрАТ “Пріоком” до початку річних загальних зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в десятиденний строк з дати отримання. Генеральним директором ПрАТ “Пріоком” може бути визначено інший спосіб відповіді на письмові запитання акціонерів, в тому числі електронною поштою, чи розміщення відповідей на власному веб-сайті. За рішенням Генерального директора ПрАТ “ Пріоком”, на всі запитання однакового змісту може бути надано одну загальну відповідь.

Відповідно до статті 38 Закону України “Про акціонерне товариство” кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  “Пріоком” (30635929), скликаних на 30 квітня 2019 року, письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються в письмовій формі згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або за довіреністю. Довіреність на право представляти інтереси акціонера на річних загальних зборах акціонерів повинна бути оформлена згідно з вимогами чинного законодавства

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація щодо річних загальних зборів акціонерів, передбачена ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерне товариство”: priocom.com

 Проекти рішень
щодо питань, винесених на заочне голосування

чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»
(далі – Товариство)
(30 квітня 2019 року)

Щодо питання №1 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. та заходиза результатами його розглядуВизнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною. 

Щодо питання №2 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Щодо питання №3 порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:  Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік  та  заходиза результатами його розгляду.

Щодо питання №порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р.»

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Щодо питання №5 порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний2018 Попередній 2017
Усього активів 142133 182576
Основні засоби 2712 3555
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 15058 8641
Сумарна дебіторська заборгованість 97278 125773
Грошові кошти та їх еквіваленти 17104 27674
Нерозподілений прибуток 38539 39809
Власний капітал 55214 56484
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання 86919 126092
Чистий прибуток (збиток) (1270) (6393)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145000 145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 59

 

Щодо питання №6 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2018 р.»

Проект рішення: Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв’язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано збиток. Збитки 2018 року покрити у відповідності до чинного законодавства.

Щодо питання №7 порядку денного: «Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акціонерів Товариства від 30.04.2018. Обрати Ревізором Товариства Кошембар Л.О. строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, що укладатиметься Товариством з Ревізором, уповноважити Генерального директора Міколюк О.В. на підписання договору з Ревізором.

Щодо питання №8 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення: На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборів. А саме, схвалити значні правочини комерційного характеру, вартість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 р., граничною сукупною вартістю:

а) договорів поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

б) договорів поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

в) договорів про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є  замовником – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

г) договорів про надання послуг або виконання робіт/підряду, за якими Товариство фактично є виконавцем чи підрядником – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

д) правочинів, що укладаються при здійсненні банківських операцій (з банківськими установами) та правочинів щодо операцій з цінними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства Міколюк О.В. на підписання від імені Товариства вказаних вище значних правочинів строком на один рік з дати проведення Загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

Повідомлення (DOCX, 22 Kb)
Кваліфікований електронний підпис

Повернутись назад