Документ

Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

«ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 17 годину 27 квітня 2017 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ua/about/corporate-governance/investor/info2/

Проект Порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1.            Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

2.            Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.

3.            Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 р.

4.            Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

5.            Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 р.

6.            Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

7.            Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2016 Попередній 2015
Усього активів 74420 73732
Основні засоби 3112 1954
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 644 394
Сумарна дебіторська заборгованість 38619 38935
Грошові кошти та їх еквіваленти 31639 32215
Нерозподілений прибуток 46202 46006
Власний капітал 62877 62681
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання 11543 11051
Чистий прибуток (збиток) 196 (7427)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145000 145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акційпротягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 58 68

Особи, що мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення чергових загальних зборів акціонерів та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» до дати зборів включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Представник акціонера на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України або довіреності, оформленої згідно чинного законодавства України.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

   

Проекти рішень
щодо питань, винесених на заочне голосування чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»

(далі – Товариство)

(27 квітня 2017 року)

 

Щодо питання №1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2016 рік задовільною

 

Щодо питання №2 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

 

Щодо питання №3 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

Щодо питання №4 порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

 

Щодо питання №5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 р.»

Проект рішення:

Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 196 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити.

 

Щодо питання №6 порядку денного:

«Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акціонерів Товариства від 08.04.2016 р. Обрати Ревізором Товариства Кошембар Л.О. строком 1 (один) рік. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором, обрати Міколюк О.В. особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

 

Щодо питання №7 порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення:

На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборів. А саме, схвалити значні правочини комерційного характеру, вартість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 р., граничною сукупною вартістю:

а) договорів поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

б) договорів поставки, за якими Товариство фактично є  постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

в) договорів про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є  замовником – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

г) договорів про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є виконавцем чи підрядником –  500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

д) правочинів, що укладаються при здійсненні банківських операцій (з банківськими установами) та правочинів щодо операцій з цінними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити керівника Товариства Міколюк О.В. на підписання від імені Товариства вказаних вище значних правочинів строком на один рік з дати проведення Загальних зборів.

Повернутись назад