Документ

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ «ПРІОКОМ».

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д».

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 9.16 п. 9 Статуту Товариства).

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 22 грудня 2017 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 11 годину 28 грудня 2017 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ua/about/corporate-governance/investor/info2/

Проект Порядку денного
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

2. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо виду економічної діяльності Товариства, пов’язаною з державною таємницею.

Акціонер, отримавши проект рішення протягом п’яти робочих днів з дати одержання відповідного проекту, повинен здійснити фіксацію свого волевиявлення, підписати і направити його на адресу Товариства. Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи. Для акціонера, який є фізичною особою, підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством порядку або, у разі заповнення проекту рішення в приміщенні Товариства та в присутності Голови чи Секретаря Зборів, призначених Наглядовою Радою відповідно до п. 9.16.02 цього Статуту, підпис фізичної особи-акціонера, або його представника (а також копія довіреності такого представника) засвідчується підписом Голови або Секретаря Зборів.

До проектів рішень надається нова редакція Статуту Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

Повернутись назад