Документ

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів: станом на 24 годину 21 листопада 2018 року.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 10 грудня 2018 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 18 годину 14 грудня 2018 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:ua/about/corporate-governance/investor/info2/

Проект Порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування)

  1. Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій за згодою акціонерів. Визначення порядку, строку, ціни викупу акцій та дій щодо викуплених акцій.

Акціонер, отримавши проект рішення протягом п’яти робочих днів з дати одержання відповідного проекту, повинен здійснити фіксацію свого волевиявлення, підписати і направити його на адресу Товариства. Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи (у разі наявності). Для акціонера, який є фізичною особою, підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством порядку або, у разі заповнення проекту рішення в приміщенні Товариства та в присутності Голови або Секретаря Зборів, призначених Наглядовою Радою відповідно до п. 9.16.02 Статуту, підпис фізичної особи-акціонера, або його представника (а також копія довіреності такого представника) засвідчується підписом Голови або Секретаря Зборів.

 

Проекти рішень з питань порядку денного,

винесених на заочне голосування позачергових зборів акціонерів

Щодо питання №1 порядку денного:

«Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій за згодою акціонерів. Визначення порядку, строку, ціни викупу акцій та дій щодо викуплених акцій.»

Проект рішення:

Здійснити викуп розміщених Товариством простих іменних акцій у акціонерів за їх згодою з метою подальшого продажу Товариством цих акцій у порядку, встановленому чинним законодавством, згідно поіменного переліку акціонерів та кількості акцій, які викуповуються, а саме : у акціонера Пріоком Корп. (PriocomCorp.), США  – 29 000 штук простих іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень кожна, загальною номінальною вартістю 2 900 000,00 (два мільйони дев’ятсот тисяч) гривень. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу Товариства складає 20 відсотків. Товариство не володіє раніше викупленими акціями власного випуску

Встановити наступний період та порядок викупу акцій: Дата початку викупу акцій: 17 грудня 2018 р., дата закінчення викупу акцій – 29 березня 2019 року. Період викупу Товариством власних акцій включає в себе строк приймання письмової пропозиції (з 17 грудня 2018 року по 27 грудня 2018 року, включно) та строк оплати їх вартості (з 27 грудня 2018 року по 29 березня 2019 року, включно). Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів, а також повинні бути продані не пізніше одного року вад дати їх викупу.

Пропозиція подається акціонером в письмовому вигляді Генеральному директору Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 літ. «Д» та є безвідкличною.

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі за ринковою вартістю, строк оплати вартості акцій зазначається в договорі купівлі-продажу цінних паперів, але в будь-якому випадку не може перевищувати дату закінчення викупу акцій.

Номінальна вартість однієї простої іменної акції Товариства складає 100,00 гривень. Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до чинного законодавства, та складає 120,00 (сто двадцять) грн.

Повернутись назад