Документ

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 27 вересня 2016 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): 03 жовтня 2016 року.

Поштова акдреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: priocom.com/ua/about/corporate-governance/investor/info2/

Порядок денний
позачергових загальних зборів акціонерів

  1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
  3. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  5. Про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.

Особи, що мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових загальних зборів акціонерів та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» до дати зборів включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» діє відповідно до повноважень, що грунтуються на чинному закондавсті України або довіреності, оформленої згідно чинного законодавства України.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

Повернутись назад