Документ

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства

«Шановні акціонери ПрАТ «ПРІОКОМ»!

Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ» (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 02 квітня 2014 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх кімн № 2.12., з наступним Порядком денним:

 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
 4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізора.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
 7. Затвердження розміру дивідендів за простими акціями.
 8. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
 9. Про припинення повноважень та обрання голови і членів Правління Товариства.
 10. Про припинення повноважень та обрання голови і членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 13. Про уповноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації у визначеному чинним законодавством порядку.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 02 квітня 2014 року з 9.30 год. до 9.45 год. год. за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх, кімн № 2.12. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 годину 28 березня 2014 року.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх кімн.№ 2.12., кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідно до вимог п. 1 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 324, до Порядку денного додається наступна інформація:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний  2013 Попередній  2012
Усього активів  90723  230 080
Основні засоби  3223  5992
Довгострокові фінансові інвестиції   –   –
Запаси  676 66230
Сумарна дебіторська заборгованість  55623 135470
Грошові кошти та їх еквіваленти   28390 5974
Нерозподілений прибуток   59023 59046
Власний капітал   75698 75721
Статутний капітал  14500  14500
Довгострокові зобов’язання   –  –
Поточні зобов’язання   15025  154359
Чистий прибуток (збиток)   45025  59046
Середньорічна кількість акцій (шт.)   145 000 шт.  145 000 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду   –

Наглядова рада Товариства

Повернутись назад