Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонернетовариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, Глибочицька, 17 лiт.”Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444289800
5. Електронна поштова адреса info@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/info2/
7. Вид особливої інформації Відомості про змінускладу посадових осібемітента

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. припинено повноваженняревiзора Кошембар Людмили Олексiївни. Пiдстава: припинення повноважень та обрання ревiзора у звязку з закiнченням строку повноважень у поточному 2017 роцi. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 09.04.2016 р. АкцiямиТовариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочининемає. Згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. прийнято рiшення про обрання Кошембар Людмили Олексiївни ревiзором Товариства. АкцiямиТовариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочининемає. Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Строк на якийпризначено особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi пять рокiв: директор АФ ТОВ “Жермiналь”, ревiзор ПрАТ “Прiоком”.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститьсяу повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно іззаконодавством.
2. Найменуванняпосади       Мiколюк О.В.
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвищекерівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)
Повернутись назад