Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 лiтера “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444289800
5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

16 червня 2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, вартiсть якого не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме на укладення Генеральним директором вiд iменi Товариства договору з ПАТ «Укртелеком» щодо надання послуг з сервiсної пiдтримки iнформацiйних систем мережi Замовника. Загальна вартiсть Послуг за Договором без ПДВ складає 7 581 572,00 грн., що разом з ПДВ складає суму 9 097 886,40 грн. Строк дiї договору: з дати пiдписання договору до 31 березня 2018 р., при цьому умови Договору поширюються на фактичнi зобов’язання Сторiн, якi виникли з 01 квiтня 2017 р.

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства та складає 9 097,9 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 р. становить 74 420 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 12,22%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством та статутом ПрАТ «Прiоком», вiдсутнi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.06.2017
(дата)
Повернутись назад