Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 лiт. “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444289800
5. Електронна поштова адреса LVengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/info2
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою Товариства (протокол №17/11/10 вiд 10.11.2017 р.) прийнято рiшення надати згоду на вчиненення Товариством значного правочину вартiсть якого не перевищуватиме 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме: на укладення Генеральним директором вiд iменi Товариства договору на закупiвлю «Послуги з технiчної пiдтримки програмного забезпечення Oracle Database» (ДК 021:2015: 72260000-5 — Послуги, пов’язанi з програмним забезпеченням) згiдно проекту договору, зазначеному у Додатку №4 до тендерної документацiї, з Нацiональним Банком України у разi перемоги у зазначенiй вище закупiвлi на суму, що не перевищуватиме 7 500 000,00 гривень з ПДВ.
Ринкова вартiсть предмету правочину згiдно тендерної документацiї становить 7 500 000,00. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 74 420 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,08%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Прiоком», вiдсутнi. Рiшення прийнято одноголосно.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.10.2017
(дата)
Повернутись назад