Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, Глибочицька, буд. 17 лiт “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444289800
5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/info2/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Припинено повноваження Генерального директора Мiколюк Оксани Василiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради ( протокол №18/04/11 засiдання Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” вiд 11.04.2018 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Обрано на посаду Генерального директора Мiколюк Оксану Василiвну. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради №18/04/11 вiд 11.04.2018 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: з 16.11.2011 по 30.08.2013 – директор департаменту розвитку мереж Фiлiї “Дирекцiя розвитку iнфраструктури” ПАТ «Укртелеком», з 02.09.2013 по 11.07.2014 – директор техничної Пiвнiчної фiлiї ПАТ « Фарлеп-Iнвест», з 01.08.2014 по 12.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ “Прiоком”, з 3.04.2016 р по 11.04.2018 – Генеральний директор ПрАТ “Прiоком”. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 13.04.2018
(дата)
Повернутись назад