Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибоччицька, буд. 17 лiт “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444289800
5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/info2
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення
Припинено достроково повноваження Голови Наглядової ради, представника акцiонера – Дзекона Георгiя Борисовичаа (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням нового кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх дiючих членiв Наглядової ради Товариства. На посадi особа перебувала з 04.10.2016 р.по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Припинено достроково повноваження члена Наглядової ради, представника акцiонера – Шидловського Валерiя (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням нового кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх дiючих членiв Наглядової ради Товариства (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. На посадi особа перебувала з 04.10.2016 р.по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Припинено достроково повноваження члена Наглядової ради, представника акцiонера – Васькiвського Сергiя Миколайовича (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням нового кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх дiючих членiв Наглядової ради Товариства (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. На посадi особа перебувала з 04.10.2016 р.по 30.04.218 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Припинено достроково повноваження члена Наглядової ради, представника акцiонера – Головатюк Наталi Петрiвни (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням нового кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх дiючих членiв Наглядової ради Товариства (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. На посадi особа перебувала з 04.10.2016 р.по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обрано Головою Наглядової ради Товариства, представника акцiонера – Дзекона Георгiя Борисовича (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: з 2013 – по теперешнiй час Виконавчий директор “Прiоком Корп.”, з 04.10.2016 р.по 30.04.2018 р.- Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
Обрано членом Наглядової ради Товариства, представника акцiонера – Васькiвського Сергiя Миколайовича (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2011-2013- директор дирекцiї регуляторно-правового забезпечення та управлiння власнiстю, член правлiння у ВАТ “Укртелеком”, 2013-2016-радник з правових питань в асоцiацiї “Об’єднана юридична група, з 2016 р.- адвокат, керуючий партнер в адвокатському об’єднаннi “Об’єднана юридична група”, з 04.10.2016 р. по 30.04.2018 р.- член Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
Обрано членом Наглядової ради Товариства, представника акцiонера – Головатюк Наталю Петрiвну (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 22.11.2006 – 27.02.2015 рр. – Головний бухгалтер у Фiлiї «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком», з 02.03.2015 – Фiнансовий директор ПрАТ «Прiоком». з 04.10.2016 по 30.04.2018 р.- член Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
Обрано членом Наглядової ради Товариства, представника акцiонера – Головатюк Наталю Петрiвну (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 22.11.2006 – 27.02.2015 рр. – Головний бухгалтер у Фiлiї «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком», з 02.03.2015 – Фiнансовий директор ПрАТ «Прiоком». з 04.10.2016 по 30.04.2018 р.- член Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
Припинено повноваження Ревiзора Товариства – Кошембар Людмили Олексiївни (згоди на розкриття персональних даних особа не надавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з закiнченням строком повножень у поточному 2018 р. Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 28.04.2017 р.по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Кошембар Людмили Олексiївни ревiзором Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Строк на який призначено особу: 1 (один) рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi пять рокiв: директор АФ ТОВ “Жермiналь”, ревiзор ПрАТ “Прiоком.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.05.2018
(дата)
Повернутись назад