Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство “Прiоком”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 лiт. “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444289800
5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу

II. Текст повідомлення

На загальних зборах Товариства від 14.12.2018 р. прийнято рішення здiйснити викуп розмiщених Товариством простих iменних акцiй у акцiонерiв за їх згодою з метою подальшого продажу Товариством цих акцiй у порядку, встановленому чинним законодавством, згiдно поiменного перелiку акцiонерiв та кiлькостi акцiй, якi викуповуються, а саме : у акцiонера ПрiокомКорп. (Priocom Corp.) (нерезидент), США – 29 000 штук простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi номiнальною вартiстю100,00 (сто) гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 2 900 000,00 (два мiльйони дев’ятсот тисяч) гривень. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу Товариства складає 20 вiдсоткiв. Товариство не володiє ранiше викупленими акцiями власного випуску
Встановити наступний перiод та порядок викупу акцiй: Дата початку викупу акцiй: 17 грудня 2018 р., дата закiнчення викупу акцiй – 29 березня 2019 року. Перiод викупу Товариством власних акцiй включає в себе строк приймання письмової пропозицiї(з 17 грудня 2018 року по 27 грудня 2018 року, включно) та строк оплати їх вартостi (з 27 грудня 2018 року по 29 березня 2019 року, включно). Викупленi Товариством акцiї не враховуються у разi розподiлу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборiв, а також повиннi бути проданi не пiзнiше одного року вад дати їх викупу.
Пропозицiя подається акцiонером в письмовому виглядi Генеральному директору Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 лiт. «Д» та є безвiдкличною.
Оплата акцiй, що викуповуються, здiйснюється у грошовiй формi за ринковою вартiстю, строк оплати вартостi акцiйзазначається в договорi купiвлi-продажу цiнних паперiв, але в будь-якому випадку не може перевищувати дату закiнченнявикупу акцiй.
Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї Товариства складає 100,00 гривень (прибуток на акцiю – 0 грн.). Ринкова вартiсть однiєї простої iменної акцiї Товариства визначена на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до чинного законодавства, та складає 120,00 (сто двадцять) грн.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Мiколюк  Оксана Василiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
17.12.2018
(дата)
Повернутись назад