Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне акціонерне товариство «Пріоком» повідомляє про зміну у складі посадових осіб Товариства

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2019 Припинено повноваження Генеральний директор Приватне акціонерне товариство «Пріоком» 30635929 0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Генерального директора Мiколюк Оксани Василiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради ( протокол №19/04/11 засiдання Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” вiд 11.04.2019 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2019 Обрано Генеральний директор Приватне акціонерне товариство «Пріоком»

30635929

0

Зміст інформації:
 Обрано на посаду Генерального директора Мiколюк Оксану Василiвну. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради №19/04/11 вiд 11.04.2019 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: з 02.09.2013 по 11.07.2014 – директор техничної Пiвнiчної фiлiї ПАТ « Фарлеп-Iнвест», з 01.08.2014 по 12.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ “Прiоком”, з 13.04.2016 р по 11.04.2019 – Генеральний директор ПрАТ “Прiоком”. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк на який призначена особа на посаду – 1 (один) рік.

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

11.04.2019

________________
Генеральний директор
___________
(підпис)
______________________________
О.В. Міколюк

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOCX, 16 Kb)
Кваліфікований електронний підпис

Повернутись назад