Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне акціонерне товариство «Пріоком» повідомляє про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.04.2019 300 000 142 133 211,07
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2019 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2018 р., граничною сукупною вартiстю 300000 тис. грн. для договорiв поставки, за якими Товариство фактично є покупцем. Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк становить 142 133 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 211,07%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-116  000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
2 30.04.2019 500 000 142 133 351,78
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2019 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2018 р., граничною сукупною вартiстю 500000 тис. грн. для договорiв поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем. Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк становить 142 133 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 351,78%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-116  000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
3 30.04.2019 300 000 142 133 211,07
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2019 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2018 р., граничною сукупною вартiстю 300000 тис. грн. для договорiв про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є замовником. Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк становить 142 133 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 211,07%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-116  000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
4 30.04.2019 500 000 142 133 351,78
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2019 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2018 р., граничною сукупною вартiстю 500000 тис. грн. для договорiв про надання послуг або виконання робіт/підряду, за якими Товариство фактично є виконавцем чи підрядником. Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк становить 142 133 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 351,78%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-116  000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
5 30.04.2019 50 000 142 133 35,17
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2019 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2018 р., граничною сукупною вартiстю 50 000 тис. грн. для правочинів, що укладаються при здійсненні банківських операцій (з банківськими установами) та правочинів щодо операцій з цінними паперами. Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк становить 142 133 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 35,17 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-116 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-116  000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.

02.05.2019

________________
Генеральний директор
___________
(підпис)
______________________________
О.В. Міколюк

 

Рішення загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (DOCX, 21 Kb)
Кваліфікований електронний підпис

Повернутись назад