Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне акціонерне товариство «Пріоком» повідомляє про зміну у складі посадових осіб Товариства

 ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6

30.04.2019

Припинено повноваження Ревізор Кошембар Людмила Олексiївна

30635929

0

Зміст інформації:
Припинено повноваження Ревiзора Товариства – Кошембар Людмили Олексiївни (згоди на розкриття персональних даних особа не недавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2019 р. у звязку з закiнченням строком повножень у поточному 2019 р. Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 01.05.2018 р. по 30.04.2019 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2019 Обрано Ревізор Кошембар Людмила Олексiївна 30635929 0
Зміст інформації:
 Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Кошембар Людмили Олексiївни ревiзором Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Строк на який призначено особу: 1 (один) рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi пять рокiв: директор АФ ТОВ “Жермiналь”, ревiзор ПрАТ “Прiоком.

02.05.2019

________________
Генеральний директор
___________
(підпис)
______________________________
О.В. Міколюк

Зміна складу посадових осіб емітента (DOCXm 18 Kb)
Кваліфікований електронний підпис

Повернутись назад