Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

16.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
16/07-1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор Мiколюк Оксана Василiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРIОКОМ”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, Київська обл., м.Київ, вул.Глибочицька, буд.17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30635929
5. Міжміський код та телефон, факс
0444289898 0444289800
6. Адреса електронної пошти
ochubatyi@priocom.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ “АРIФРУ”
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://priocom.com/uk/povidomlennya-pro-vynyknennya-osoblyvoyi-informatsiyi-23/ 16.07.2019
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 16.07.2019 Зімін Євген Ігорович 2227801971 0 10
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 16.07.2019;
Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Зімін Євген Ігорович;
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття права власностi на пакет простих iменних акцiй, пряме володiння;
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 0%;
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 14500 шт., 10%;
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: 15.07.2019р.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (DOCX, 15 Kb)
Кваліфікований електронний підпис (PKCS #7, 300 Kb)

Повернутись назад