Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

1. Загальні відомості

1.  Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»

2.  Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929

3.  Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17 літ.Д

4.  Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898, 044 4289898

5.  Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com

6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/investor

7.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2. Текст повідомлення

07.07.2015 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол засідання Наглядової ради №2/2015-к від 07.07.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

– припинено повноваження члена правління Мележика Андрія Миколайовича (паспорт ЕО № 321235, 15.07.1997р., Южноукраїнським МВ У МВС України в Миколаївській області) з 07.07.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради №2/2015-к від 07.07.2015 року та заяви про звільнення за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці. Замість звільненої особи нікого не призначено.

 

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.

Голова правління                                                                                                      О.В. Міколюк

М. П.

(підпис)                            (ініціали та прізвище керівника)

____________ 07.07.2015 р.____________

(дата)

Повернутись назад