Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I.                   Загальні відомості
1.  Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»
2.  Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
3.  Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17 літ.Д
4.  Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898, 044 4289898
5.  Електронна поштова адреса емітента: Lesia_Vengrova@priocom.com
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ru/about/corporate-governance/investor
7.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II.                Текст повідомлення

30.11.2015 року Наглядовою радою ПрАТ «ПРIОКОМ» (Протокол засідання Наглядової ради №4/2015 вiд 30.11.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осiб емiтента, а саме:

– припинено повноваження члена Правлiння Матати Юлiї Миколаївни з 30.11.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням вiд 13.11.2015р. та протоколу засiдання Наглядової ради №4/2015 вiд 30.11.2015 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2015 р. по 30.11.2015 р. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

– припинено повноваження члена Правлiння Рогатюк Тамари Павлiвни з 30.11.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням вiд 16.11.2015р. та протоколу засiдання Наглядової ради №4/2015 вiд 30.11.2015 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року по 30.11.2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

– обрано на посаду члена Правлiння Антоненко Наталю Василiвну. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №4/2015 вiд 30.11.2015 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: головний бухгалтер ПрАТ “ПРIОКОМ”, член Правлiння ПрАТ “ПРIОКОМ”. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

III.             Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ПрАТ «ПРІОКОМ» О.В. Міколюк 01.12.2015 р.
Повернутись назад