Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, 17 лiтера “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 044 428 98 98 044 428 98 00
5. Електронна поштова адреса Lesia_Vengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/info2/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення
Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” Зiмiна Євгена Iгоровича з 21.12.2015 року на пiдставi заяви за власним бажанням, вiдповiдно до ст.57 Закону України “Про акцiонернi товариства”. Перебував на посадi з 24.04.2015 року, був обраний Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “Прiоком”. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має, володiє акцiями ПрАТ “Прiоком”. Розмiр пакету акцiй, що належать: 618 простих iменних акцiй ПрАТ “Прiоком”, що становить 0,4262% статутного капiталу. Згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе посадова особа не надала. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Мiколюк О.В.
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.12.2015
(дата)
Повернутись назад