Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 Д
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4289898 044 4289800
5. Електронна поштова адреса LVengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шидловського Вала. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Руденко Марiї Олександрiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу № 1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Обрано Головою Наглядової ради Шидловського Валерiя. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «ПРIОКОМ».
Обрано членом Наглядової ради Руденко Марiю Олександрiвну. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу № 1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: фiнансовий директор ПрАТ «ПРIОКОМ», з 24.04.2015 р. – член Наглядової ради ПрАТ «Прiоком».
Обрано членом Наглядової ради Агаркова Iгора Володимировича. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №1/2016 загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.02.2011 р. по 30.05.2013 р. – аналiтик операцiйного та прикладного ПЗ ТОВ «П5 – Комерцiя», з 26.06.2013 р – директор ТОВ «Пакетна механiка».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Мiколюк Оксана Василiвна
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.04.2016
(дата)
Повернутись назад