Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

«Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товарисство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, лiт. Д
4. Міжміський код, телефон та факс 044 428 98 98 044 428 98 00
5. Електронна поштова адреса LVengrova@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/info2/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Правлiння Мiколюк Оксани Миколаївни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Припинено повноваження Члена Правлiння Антоненко Наталi Василiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.11.2015 року по 13.04.2016 року. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Припинено повноваження члена Правлiння Головатюк Наталi Петрiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” вiд 13.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Припинено повноваження члена Правлiння Макарчука Олександра Олександровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Припинено повноваження Члена Правлiння Тарасенка Iгоря Володимировича. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Обрано на посаду Генерального директора Мiколюк Оксану Василiвну. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол чергового засiдання Наглядової ради №16/04/13 вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: з 10.08.2008 по 15.11.2011 – начальник центру технічної експлуатацiї мереж передачi даних Фiлiї iнформацiйно-технiчних систем ВАТ «Укртелеком», з 16.11.2011 по 30.08.2013 – директор департаменту розвитку мереж Фiлiї “Дирекцiя розвитку iнфраструктури” ПАТ «Укртелеком», з 02.09.2013 по 11.07.2014 – директор технічної Пiвнiчної фiлiї ПАТ «Фарлеп-Iнвест», з 01.08.2014 по 13.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ “Прiоком”. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.04.2016
(дата)»
Повернутись назад