Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Прiоком»
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 лiт. “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444489800
5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ru/about/corporate-governance/investor/info2/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Припинення повноважень Голови Наглядої ради Шидловського Валерiя виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. На посадi Голови Наглядової ради перебував з 14.04.2011 р.
Припинення повноважень Члена Наглядої ради Руденко Марiї Олександрiвни виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. На посадi Члена Наглядової ради перебувала з 24.04.2015 р.
Припинення повноважень Члена Наглядої ради Агаркова Iгоря Володимировича виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р.). Розмiр пакета акцiй: 893 штук простих iменних акцiй, частка, якою володiє 0,615862% в статутному капiталi емiтента. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. На посадi Члена Наглядової ради перебуваi з 08.04.2016 р.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р). обрано Головою Наглядової ради Дзекона Георгiя Борисовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. – Генеральний директор Прiоком Корп. (Priocom Сorp.).
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р). обрано членом Наглядової ради Шидловського Валерiя. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: з 14.04.2011 р. – Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”, вiце-президент Прiоком Корп. (Priocom Сorp.).
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р.) обрано членом Наглядової ради Васкiвського Сергiя Миколайовича. Не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: 2011-2013- директор дирекцiї регуляторно-правового забезпечення та управлiння власнiстю, член правлiння у ВАТ “Укртелеком”, 2013-2016-радник з правових питань в асоцiацiї “Об’єднана юридична група, з 2016 р.- адвокат, керуючий партнер в адвокатському об’єднаннi “Об’єднана юридична група”.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р.) обрано членом Наглядової ради Агаркова Iгоря Володимировича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй: 893 штук простих iменних акцiй, частка, якою володiє 0,615862% в статутному капiталi емiтента. Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: з 01.02.2011 р. по 30.05.2013 р.- аналiтик операцiйного та прикладного ПЗ ТОВ “П5-Комерцiя”, з 26.06.2013 р. – директор ТОВ “Пакетна механiка”, з 08.04.2016р. – член Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2/2016 вiд 03.10.2016 р.) обрано членом Наглядової ради Головатюк Наталю Петрiвну. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: 22.11.2006 – 27.02.2015 рр. – Головний бухгалтер у Фiлiї «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком», з 02.03.2015 – Фiнансовий директор ПрАТ «Прiоком».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.10.2016
(дата)
Повернутись назад