Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
1. Загальні відомості

1.   Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»
2.   Код за ЄДРПОУ емітента:  30635929
3.   Місцезнаходження емітента:  04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17 літ 
4.   Міжміський код, телефон та факс емітента:  044 4289898
5.   Електронна поштова адреса емітента:   julia_matata@priocom.com
6.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   http://www.priocom.com/ru/about/investor
7.   Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:  Зміна складу посадових осіб емітента
 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 2. Текст повідомлення

18.02.2015 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол засідання Наглядової ради №1/2015-к від 18.02.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
–  припинено повноваження  члена правління Слітенка Олексія Аркадійовича з 18.02.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням від 02.02.2015р. та протоколу засідання Наглядової ради №1/2015-к від 18.02.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної  судимості  за  корисливі  та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Замість звільненої особи нікого не призначено.

 
3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.
Голова правління                                                                                             О.В. Міколюк

(підпис)                        (ініціали та прізвище керівника)
___________ 18.02.2015 р.__________
(дата)
Повернутись назад