Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

  1. Загальні відомості

Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»

Код за ЄДРПОУ емітента:  30635929

Місцезнаходження емітента:  04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, буд.25-Б

Міжміський код, телефон та факс емітента:  044 4289898

Електронна поштова адреса емітента:  julia _ matata @ priocom . com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http :// www . priocom . com / ru / about / investor

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:  Зміна складу посадових осіб емітента

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2. Текст повідомлення

31.07.2014 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол засідання Наглядової ради від 31.07.2014 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

припинено повноваження  Голови правління Бобошка Владислава Володимировича з 31.07.2014 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням від 31.07.2014р. та протоколу засідання Наглядової ради від 31.07.2014 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимості  за корисливї та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

обрано  Головою правління Міколюк Оксану Василівну. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 31.07.2014 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: технічний директор Північної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

 

  1. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  2.

Голова правління              О.В. Міколюк

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)             (дата)   01.08.2014 р.

Повернутись назад