Документ

Про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ “Пріоком”

Шановні акціонери ПрАТ “Пріоком”!

Приватне акціонерне товариство “Пріоком” (надалі – “Товариство”) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 березня 2013 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх, з наступним Порядком денним:

 • Про обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік
 • Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік
 • Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора
 • Затвердження річного звіту Товариства за 2012рік
 • Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік
 • Затвердження розміру дивідендів за простими акціями
 • Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства
 • Про припинення повноважень та обрання голови і членів Правління Товариства
 • Про припинення повноважень та обрання голови і членів Наглядової ради Товариства
 • Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості
 • Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
 • Про уповноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації у визначеному чинним законодавством порядку

Реєстрація акціонерів буде проводитись 29 березня 2013 року з 9.30 год. до 9.45 год. за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 годину 25 березня 2013 року.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідно до вимог п. 1 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 324, до Порядку денного додається наступна інформація:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 Звітний період 2012

 Попередній період 2011

Усього активів

 230 080

365 938

 Основні засоби

 5 992

 9 080

 Довгострокові фінансові інвестиції

 –

 –

 Запаси

 66 230

 13 616

 Сумарна дебіторська заборгованість

 135 470

 336 726

 Грошові кошти та їх еквіваленти

 5 974

 1 260

 Нерозподілений прибуток

 59 046

 132 527

 Власний капітал

 75 721

 147 752

 Статутний капітал

 14 500

 14 500

 Довгострокові зобов’язання

 –

 –

 Поточні зобов’язання

 154 359

 218 186

 Чистий прибуток (збиток)

 59 046

  77 275

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

 145 000 шт.

 145 000 шт.

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 –

 Загальна сума коштів, витрачених на вікуп власних акцій протягом періоду

 –

 –

Повернутись назад