Документ

Проекти рішень з питань порядку денного, винесених на заочне голосування чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Пріоком» (30 квітня 2020 року)

Щодо питання №1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2019 рік задовільною.

Щодо питання №2 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Щодо питання №3 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 р.»

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Щодо питання №4 порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 Щодо питання №5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2019 р.»

Проект рішення:

Не затверджувати порядок розподілу/прибутку у зв’язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році отримано збиток. Збитки 2019 року покрити у відповідності до чинного законодавства.

Щодо питання №6 порядку денного:

«Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Кошембар Л.О., обраної черговими Загальними зборами акціонерів Товариства у 2018 р. Обрати Ревізором Товариства Кошембар Л.О. строком 1 (один) рік. Затвердити умови договору, що укладатиметься Товариством з Ревізором, уповноважити Генерального директора Міколюк О.В. на підписання договору з Ревізором.

Щодо питання №7 порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення:

На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборів. А саме, схвалити значні правочини комерційного характеру, вартість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2017 р., граничною сукупною вартістю:

а) договорів поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

б) договорів поставки, за якими Товариство фактично є  постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

в) договорів про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є  замовником – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

г) договорів про надання послуг або виконання робіт/підряду, за якими Товариство фактично є виконавцем чи підрядником –  500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

д) правочинів, що укладаються при здійсненні банківських операцій (з банківськими установами) та правочинів щодо операцій з цінними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства Міколюк О.В. на підписання від імені Товариства вказаних вище значних правочинів строком на один рік з дати проведення Загальних зборів.

Щодо питання №8 порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних із приведенням статуту до вимог діючого законодавства, та затвердження статуту Товариства в новій редакції. Прийняття рішення щодо надання права підписання статуту та здійснення його державної реєстрації.»

Проект рішення:

У зв’язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства внести відповідні зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову чергових Загальних зборів Товариства Міколюк Оксану Василівну підписати нову редакцію Статуту Товариства» та здійснити всі необхідні дії в зв’язку з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Повернутись назад