Документ

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів ПрАТ “Пріоком”, скликаних на 30 квітня 2019 року

Проекти рішень щодо питань, винесених на заочне голосування
чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»
(далі – Товариство)
(30 квітня 2019 року)

Щодо питання №1 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною.

Щодо питання №2 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Щодо питання №3 порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:  Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік  та  заходи за результатами його розгляду.

Щодо питання №4 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р.»

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Щодо питання №5 порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2018 Попередній 2017
Усього активів 142133 182576
Основні засоби 2712 3555
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 15058 8641
Сумарна дебіторська заборгованість 97278 125773
Грошові кошти та їх еквіваленти 17104 27674
Нерозподілений прибуток 38539 39809
Власний капітал 55214 56484
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання 86919 126092
Чистий прибуток (збиток) (1270) (6393)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145000 145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 59

Щодо питання №6 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2018 р.»

Проект рішення: Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв’язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано збиток. Збитки 2018 року покрити у відповідності до чинного законодавства.

Щодо питання №7 порядку денного: «Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акціонерів Товариства від 30.04.2018. Обрати Ревізором Товариства Кошембар Л.О. строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, що укладатиметься Товариством з Ревізором, уповноважити Генерального директора Міколюк О.В. на підписання договору з Ревізором.

Щодо питання №8 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення: На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборів. А саме, схвалити значні правочини комерційного характеру, вартість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 р., граничною сукупною вартістю:

а) договорів поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

б) договорів поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

в) договорів про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є  замовником – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

г) договорів про надання послуг або виконання робіт/підряду, за якими Товариство фактично є виконавцем чи підрядником – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

д) правочинів, що укладаються при здійсненні банківських операцій (з банківськими установами) та правочинів щодо операцій з цінними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства Міколюк О.В. на підписання від імені Товариства вказаних вище значних правочинів строком на один рік з дати проведення Загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

Проект рішень (DOCX, 18 Kb)
Кваліфіковааний електронний підпис

Повернутись назад