Документ

Річний звіт емітента за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Мiколюк Оксана Василiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30635929
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвськй, 04050, м. Київ, Глибочицька, 17 лiт. Д
5. Міжміський код, телефон та факс
0444289898 0444289800
6. Електронна поштова адреса
info@priocom.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 82(2587) 03.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці ua/about/corporate-governance/investor/info1/ в мережі Інтернет 30.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
д/в

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
10701070010016800
3. Дата проведення державної реєстрації
21.12.1999
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
14500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
56
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.52 Оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткуванням, деталями до нього
62.01 Комп’ютерне програмування
62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «УКРСИББАНК»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26003484326500
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ «УКРСИББАНК»
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26003484326500

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстру України 2271433 18.09.2014 Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прiоком Корп. (Priocom Corp.) 000000000 94111США Сан-Франциско вул. Пайн, 100, оф.3110 99.384137
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Агарков Iгор Володимирович 0.615862
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiколюк Оксана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Українська державна академiя зв’язку iм. О.С. Попова
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПрАТ “Прiоком”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом ПрАТ “Прiоком” та трудовим контрактом. Обрано на посаду Генерального директора на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 13.04.2016 р. (Протокол засiдання Наглядової ради № 16/04/13 вiд 13.04.2016 р.). Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi вiдповiдно до штатного розпису, в натуральнiй формi не оплачувалася.
Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв. Попереднi посади: з 10.08.2008 по 15.11.2011 – начальник центру технiчної експлуатацiї мереж передачi даних Фiлiї iнформацiйно-технiчних систем ВАТ «Укртелеком», з 16.11.2011 по 30.08.2013 – директор департаменту розвитку мереж Фiлiї “Дирекцiя розвитку iнфраструктури” ПАТ «Укртелеком», з 02.09.2013 по 11.07.2014 – директор технiчної Пiвнiчної фiлiї ПАТ «Фарлеп-Iнвест», 01.08.2014 –13.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ “Прiоком”. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шидловський Валерiй
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”, Вiце-президент “Прiоком Корп.”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 обрано на посаду Голови Наглядової ради строком на один рiк. Повноваження Голови Наглядової ради припинено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надавав згоди на розкритя паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”, вiце-президент Прiоком Корп. (Priocom Сorp.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзекон Георгiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор “Прiоком Корп.”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.10.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. обрано Головою Наглядової ради Дзекона Георгiя Борисовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. – Генеральний директор Прiоком Корп. (Priocom Сorp.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шидловськи Валерiй
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2016 р.на посаду члена Наглядової ради строком на один рiк. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Заступник директора з розвитку ТОВ “Укр.пей”, фiнансовий директор “Прiоком Корп”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руденко Марiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
фiнансовий директор “Прiоком Корп”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2016 р.на посаду члена Наглядової ради строком на один рiк. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Заступник директора з розвитку ТОВ “Укр.пей”, фiнансовий директор “Прiоком Корп”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Члена Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агарков Iгор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ “Пакетна механiка”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обраний загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2016 р.на посаду члена Наглядової ради строком на один рiк. Розмiр пакета акцiй 893 штук, частка, якою володiє 0,615862 % в статутному капiталi емiтента. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради. Строк перебування на посадi: 09.04.2016-03.10.2016. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 01.02.2011 р. по 30.05.2013 р.- аналiтик операцiйного та прикладного ПЗ ТОВ “П5-Комерцiя”, з 26.06.2013 р. – директор ТОВ “Пакетна механiка”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головатюк Наталя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ПрАТ “Прiоком”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки. Не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 22.11.2006 – 27.02.2015 рр. – Головний бухгалтер у Фiлiї «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком», з 02.03.2015 – Фiнансовий директор ПрАТ «Прiоком».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васькiвський Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
адвокат, керуючий партнер в адвокатському об’єднаннi “Об’єднана юридична група”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки. Не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2011-2013- директор дирекцiї регуляторно-правового забезпечення та управлiння власнiстю, член правлiння у ВАТ “Укртелеком”, 2013-2016-радник з правових питань в асоцiацiї “Об’єднана юридична група, з 2016 р.- адвокат, керуючий партнер в адвокатському об’єднаннi “Об’єднана юридична група”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кошембар Людмила Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ревiзор ПрАТ “Прiоком”, директор АФ ТОВ “Жермiналь”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2016 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом емiтента та цивiльно-правовим договором. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2016 р.на посаду ревiзора строком на один рiк. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала та обiймає протягом останнiх пяти рокiв: Ревiзор ПрАТ “Прiоком”, директор АФ ТОВ “Жермiналь”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової ради Агарков Iгор Володимирович 893 893
Усього 893 0.615862 893

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прiоком Корп. (Priocom Corp.) 0000000000 94111 США Калiфорнiя Сан-Франциско вул.Пайн, буд.100, оф. 3110 144107 99.384137 99.384137 144107
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 144107 99.384137 99.384137 144107

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту проведення Зборiв.
2.Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
5.Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за 2015 р.
6.Припинення повноважень та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
7.Припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства.
8.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рiшення. Визначення характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
9.Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї статуту.
10.Внесення змiн до положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї та їх затвердження.
Питання №1 «Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту проведення Зборiв»
СЛУХАЛИ:
Голову Наглядової ради Товариства Шидловського В., який повiдомив, що для органiзацiї роботи Зборiв Товариства необхiдно обрати робочi органи – Лiчильну комiсiю, Голову та секретаря Зборiв, та затвердити регламент Зборiв. Запропоновано обрати Головою Зборiв – Шидловського В., секретарем Зборiв –Мiколюк О.В., обрати Лiчильну комiсiю в складi Касперської Т.М. та Кучмiч О.В., затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Зборiв:
– основна доповiдь – до 15 хвилин;
– спiвдоповiдi – до 5 хвилин;
– виступи в дебатах – до 2 хвилин;
– вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин.
– для заяв, пропозицiй, пояснень i довiдок – до 2 хвилин.
Питання доповiдачам i спiвдоповiдачам подавати в письмовiй формi або усно.
Доповiдачам давати вiдповiдi на заданi питання пiсля завершення обговорення доповiдi.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою Зборiв – Шидловського В., секретарем Зборiв – Мiколюк О.В.
Обрати Лiчильну комiсiю в складi Касперської Т.М., Кучмiч О.В.
Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Зборiв:
– основна доповiдь – до 15 хвилин;
– спiвдоповiдi – до 5 хвилин;
– виступи в дебатах – до 2 хвилин;
– вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин.
– для заяв, пропозицiй, пояснень i довiдок – до 2 хвилин.
Питання доповiдачам i спiвдоповiдачам подавати в письмовiй формi або усно.
Доповiдачам давати вiдповiдi на заданi питання пiсля завершення обговорення доповiдi.
Проводити вiдкрите голосування на Зборах.
Питання №2 «Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.»
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Мiколюк О.В., яка надала акцiонерам для затвердження звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк, план основних напрямкiв дiяльностi та план роботи Товариства на 2016 рiк.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк, план основних напрямкiв дiяльностi та план роботи Товариства на 2016 рiк згiдно доданих документiв. (Додаток № 1 до Протоколу). Роботу Правлiння Товариства у 2015 роцi визнати задовiльною, та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його уставних документiв.
Питання №3 Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Наглядової ради Товариства Шидловського В., який звiтував вiд iменi Наглядової ради Товариства про роботу даного органу управлiння у 2015 роцi. Зi звiту вбачається, що дiяльнiсть Наглядової ради у 2015 роцi здiйснювалась у вiдповiдностi до Статуту Товариства i завдань покладених на неї Загальними зборами. Наглядова рада пiд час виконання покладених на неї повноважень у своїй дiяльностi керувалася чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду товариства i в межах компетенцiї, визначеної зазначеними документами, контролювала та регулювала дiяльнiсть Правлiння Товариства, представляючи iнтереси акцiонерiв та Товариства в цiлому у перервi мiж Загальними зборами.
Шидловський В. запропонував затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу даного органу управлiння у 2015 роцi. Роботу Наглядової ради Товариства у 2015 роцi визнати задовiльною, та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його уставних документiв.
Питання №4 «Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк»
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шидловського В., який проiнформував про необхiднiсть затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
Питання №5 «Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за 2015 рiк»
СЛУХАЛИ:
Головного бухгалтера Товариства Антоненко Н.В., яка доповiла Загальним зборам, що в зв’язку з значною девальвацiєю нацiональної валюти та iнфляцiєю, Товариство не змогло отримати у 2015 роцi очiкуваного та запланованого прибутку, та запропонувала не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв’язку з тим, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi отримано збиток.
Iнших пропозицiй вiд учасникiв не надiйшло.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв’язку з тим, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi отримано збиток.

Питання №6 «Припинення повноважень та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства
СЛУХАЛИ:
Шидловського В., який доповiв про необхiднiсть припинення повноважень обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства Протоколом вiд 24.04.2015 року Голови i членiв Наглядової ради Товариства та необхiднiсть обрання Наглядової ради Товариства.
Шидловський В. запропонував:
-припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Шидловського Вала та члена Наглядової ради Товариства Руденко Марiї Олександрiвни, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства Протоколом вiд 24.04.2015 р.;
-обрати Наглядову раду Товариства строком на 1 (один) рiк в складi трьох осiб:
Голова наглядової Ради – Шидловський Валерiй; члени Наглядової ради – Руденко Марiя Олександрiвна та Агарков Iгор Володимирович.
-затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, де встановити розмiр винагороди останнiх, обрати Мiколюк О.В. особою, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Шидловського Вала та члена Наглядової ради Товариства Руденко Марiї Олександрiвни, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства Протоколом вiд 24.04.2015 р.;
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 1 (один) рiк в складi трьох осiб: Голова наглядової Ради – Шидловський Валерiй; члени Наглядової ради – Руденко Марiя Олександрiвна та Агарков Iгор Володимирович. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, де встановити розмiр винагороди останнiх, обрати Мiколюк О.В. особою, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
Питання № 7 «Припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства.
СЛУХАЛИ:
Шидловського В., який доповiв про необхiднiсть припинення повноважень Ревiзора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2015 р., та необхiднiсть обрання Ревiзора Товариства.
Шидловський В. запропонував:
-припинити повноваження Ревiзора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2015 р.;
-обрати Ревiзором Товариства Кошембар Л.О.на строк 1 (один) рiк.;
-затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором, обрати Мiколюк О.В. особою, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2015 р.;
Обрати Ревiзором Товариства Кошембар Л.О. на строк 1 (один) рiк. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором, уповноважити Мiколюк О.В. на пiдписання цього договору з Ревiзором.
Питання № 8 «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рiшення. Визначення характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.»
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шидловського В., який доповiв Загальним зборам, що згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення про погодження значних правочинiв приймаються одним з органiв управлiння акцiонерного товариства, залежно вiд сукупностi вартостi правочину i що на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, запропонував надати попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв. А саме, схвалити значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк, граничною сукупною вартiстю:
а) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
б) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
в) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є замовником – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
г) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є виконавцем чи пiдрядником – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
д) правочинiв, що укладаються при здiйсненнi банкiвських операцiй (з банкiвськими установами) та правочинiв щодо операцiй з цiнними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Уповноважити керiвника Товариства Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на 1 (один) рiк з дати проведення Загальних зборiв, за умови дотримання наступних вимог:
у разi, якщо вартiсть одного правочину з перелiку, передбаченого п.п. а)-д), перевищуватиме 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними 2015 року, на пiдписання цього правочину керiвнику Товариства необхiдна згода Наглядової ради Товариства.
Iнших пропозицiй вiд учасникiв не надiйшло.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
На пiдставi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборiв. А саме, схвалити значнi правочини комерцiйного характеру вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 р., граничною сукупною вартiстю:
а) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
б) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
в) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є замовником – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
г) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є виконавцем чи пiдрядником – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
д) правочинiв, що укладаються при здiйсненнi банкiвських операцiй (з банкiвськими установами) та правочинiв щодо операцiй з цiнними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Уповноважити керiвника Товариства Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення Загальних зборiв, за умови дотримання наступних вимог:
у разi, якщо вартiсть одного правочину з перелiку, передбаченого п.п. а)-д), перевищуватиме 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними 2015 року, на пiдписання цього правочину керiвнику Товариства необхiдна згода Наглядової ради Товариства.
Питання № 9 «Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї статуту.»
СЛУХАЛИ:
Шидловського В., який доповiв про необхiднiсть розгляду питання щодо внесення змiн до Статуту Товариства у зв’язку з необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до чинного законодавства та в зв’язку зi змiною колегiального Виконавчого органу на одноосiбний Виконавчий орган та надав на розгляд Зборiв нову редакцiю Статуту Товариства.
Iнших пропозицiй вiд учасникiв не надiйшло.
Вiдбулося обговорення питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства та уповноважити Голову Правлiння Товариства Мiколюк О.В. пiдписати нову редакцiю Статуту та здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту у визначеному чинним законодавством порядку.
Питання № 10 «Внесення змiн до положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї та їх затвердження.»
СЛУХАЛИ:
Шидловського В., який запропонував Зборам в зв’язку зi змiнами чинного законодавства України внести вiдповiднi змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. На розгляд Зборiв надана нова редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 144 382 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний
1.Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
2.Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
3.Про обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
4.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
5.Про затвердження Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї.
Щодо питання №1 порядку денного:
«Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.»
«За» 145 000 голосiв, що становить 100 % загальної кiлькостi акцiй
«Проти» 0 голосiв
«Утримався 0 голосiв
Вирiшили:
Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Шидловського Валерiя, члена Наглядової ради Руденко М.О., члена Наглядової ради Агаркова I.В.
Щодо питання №2 порядку денного:
«Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.»
«За» 145 000 голосiв, що становить 100 % загальної кiлькостi акцiй
«Проти» 0 голосiв
«Утримався 0 голосiв
Вирiшили:
Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi п’яти осiб: Голови Наглядової ради та Членiв Наглядової ради.
Щодо питання №3 порядку денного:
«Про обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.»
«За» 145 000 голосiв, що становить 100 % загальної кiлькостi акцiй
«Проти» 0 голосiв
«Утримався 0 голосiв
Вирiшили:
Обрати Головою Наглядової ради строком на 3 (три) роки Дзекона Георгiя Борисовича (представник акцiонера –юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.)
Обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки: Агаркова Iгоря Володимировича (акцiонер), Головатюк Наталю Петрiвну (представник акцiонера –юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.)), Шидловського Валерiя (представник акцiонера – юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.)), Васкiвського Сергiя Миколайовича (представник акцiонера – юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.)).
Щодо питання №4 порядку денного;
«Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.»
«За» 145 000 голосiв, що становить 100 % загальної кiлькостi акцiй
«Проти» 0 голосiв
«Утримався 0 голосiв
Вирiшили:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються Товариством з членами наглядової ради Товариства згiдно з додатком 1 до цього Протоколу. Уповноважити Генерального директора Товариства Мiколюк Оксану Василiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що укладаються з членами Наглядової ради.
Щодо питання №5 порядку денного:
«Про затвердження Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї.»
«За» 145 000 голосiв, що становить 100 % загальної кiлькостi акцiй
«Проти» 0 голосiв
«Утримався 0 голосiв
Вирiшили:
Затвердити Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї згiдно з додатком 2 до цього Протоколу. Доручити Головi позачергових зборiв акцiонерiв Мiколюк Оксанi Василiвнi пiдписати Положення про Наглядову раду.
Iнiцiатор проведення загальних зборiв – Наглядова рада Товариства

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнтайм”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35893230
Місцезнаходження 01054 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Олеся Гончара, буд.57-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№263223
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445816556
Факс 0445816556
Вид діяльності Депозитарна
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ведеться ТОВ “Фiнтайм”

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.12.2010 1150/1/10 ДКЦПФР UA40000102545 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 145000 14500000 100
Опис На внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася. За звiтний перiод акцiї ПрАТ “Прiоком” не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Додаткових випускiв акцiй за звiтний перiод не вiдбулось, тому про мету додаткової емiсiї, спосiб розмiщення, дострокове погашення не зазначається.

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” створене у 1999 роцi та зареєстроване Печерською районною у мiстi Києвi державною реєстрацiєю за № 1 070 108 0013 019728 вiд 21.12.1999 р. За звiтний перiод у 2016 роцi будь-якi важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не вiдбувалися.
Управлiння i контроль за дiяльнiстю ПрАТ “Прiоком” здiйснюють наступнi органи упрвлiння:
– Загальнi збори акцiонерiв товариства;
– Наглядова рада товариства;
– Генеральний директор;
– Ревiзор товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора ПрАТ “Прiоком” здiйснює Ревiзор. Вищим органом управлiння ПрАТ “Прiоком” є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, що внесенi до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв у порядку, встановленому Статутом товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, пiдзвiтний та пiдконтрольний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi товариства, органiзовує виконання їх рiшень.
Станом на 31.12.2016 рiк ПрАТ “Прiоком” не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом вiдсутнi.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 56 осiб.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом складає 1 особу, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу складає 1 особу. Кадрова полiтика, що ведеться на пiдприємствi, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
ПрАТ “Прiоком” не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
ПрАТ “Прiоком” не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. Вiдповiдно, не може надати фiнансовi результати за звiтний перiод по окремим видам спiльної дiяльностi.
Будь-яких iнших пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ппротягом звiтного перiоду не було.
Органiзацiя та методологiя бухоблiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та стандартам НСБО. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно стандартiв України. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Вибуття запасiв вiдображається за середньозваженою собiвартiстю. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалася.
ПрАТ “Прiоком” – провiдний системний iнтегратор України, який понад 13 рокiв є постiйним партнером ключових нацiональних телекомунiкацiйних операторiв з побудови та пiдтримки великомасштабних мережних рiшень.
Компанiя пропонує операторам зв’язку:
– побудову комплексних iнфраструктурних рiшень на всiх рiвнях мережi,
– впровадження OSS/BSS,
– пiдтримка.
Портфель компанiї також включає:
-надання хмарних сервiсiв iнфраструктурних рiшень (Infrastructure as a Service, IaaS)- хмарний ЦОД, корпоративнi мережi як сервiс, унiфiкованi комунiкацiї як сервiс,
-побудова iнфраструктурних рiшень (ЦОД i вiртуалiзацiя, корпоративнi мережi VPN),
-впровадження iнформацiйних систем автоматизацiї дiяльностi пiдприємства (BPM, ITSM, ERP системи).
ПрАТ “Прiоком” здобув репутацiю надiйного i компетентного бiзнес-партнера завдяки командi професiоналiв, гнучкiй системi управлiння проектами, налагодженiй системi управлiння якiстю та iнновацiйними пiдходами.
Впроваджений у ПрАТ “Прiоком” корпоративний стандарт управлiння проектами, дозволяє вести великомасштабнi проекти по всiй територiї України у встановленi термiни з дотриманням вимог до якостi i в рамках бюджету, що гарантує максимальний бiзнес-ефект для Замовника. Це пiдтверджується сертифiкатом якостi ISO 9001:2000 в областi системної iнтеграцiї i надання професiйних послуг для операторiв зв’язку.
Основнi клiєнти – органiзацiї звязку м. Києва, Київської областi та iнших регiонiв України. Основнi методи продажу – безготiвковий розрахунок.
Основнi засоби емiтента складають будинки, спорудита передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, приладдя, iнвентар. Основнi засоби використовуються за призначенням. Значна частина основнихi засобiв знаходяться в телефонних каналiзацiях ПАТ “Укртелеком”, в офiсах ПрАТ “Прiоком” по вул. Глибочицька, 17 лiт.Д, вул. Ужвiй, 1.
На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi проблеми: високi цiни на енергоносiї, паливо та тарифи на перевезення, високий рiвень конкуренцiї в регiонах, зменшення рiвня доходiв споживачiв, iнфляцiйнi процеси, загальна економiчна криза в Українi.
Штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) за порушення законодавства у звiтньому перiодi не було.
Полiтика фiнансування дiяльностi є одним iз основних напрямкiв розробки загальної фiнансової полiтики ПрАТ “Прiоком”. З метою її розробки, пiдприємством проводиться бюджетування на майбутнiй перiод та здiйснюється фактичний аналiз показникiв дiяльностi. На пiдставi даних аналiзу та прогнозiв подальшого розвитку приймається рiшення щодо розмiру та джерел залучення додаткових коштiв. При цьому прораховується ефективнiсть рiзних варiантiв залучення. Разом з даними розрахунками аналiзується обiговiсть та перiод оборотного капiталу.
Порушень термiнiв договiрної дисциплiни на кiнець звiтного перiоду немає. Всi договори укладенi згiдно з чинним законодавством України.
ПрАТ “Прiоком” планує продовжити виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов’язаних з розширенням та пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення. Метою на наступний перiод є пiдняття ефективностi показникiв дiяльностi, а саме: впровадження високоефективної системи управлiння товарним рухом, пiдвищення ефективностi роботи персоналу.
Оскiльки ПрАТ “Прiоком” не здiйснює будь-якого виробництва, що потребує постiйного проведення дослiджень та розробок, у емiтента вiдсутня полiтика дослiджень та розробок.
Судовi справi з позовними вимогами у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ПрАТ “Прiоком” вiдсутнi.
Кожного мiсяця проводиться аналiз роботи товариства та розробляються заходи по покращенню роботи товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1954 3112 1954 3112
будівлі та споруди 199 150 199 150
машини та обладнання 1213 2582 1213 2582
транспортні засоби
земельні ділянки
інші 77 67 77 67
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 3908 6224 3908 6224
Опис Термiн використання за основними групами – вiд 2 до 15 рокiв.
Всi основнi засоби знаходяться у власностi ПрАТ “Прiоком”
Умови користування основними засобами – основнi засоби використовуються за призначенням.
Первiсна вартiсть основних засобiв складає 36819 тис. грн.
Сума нарахованого зносу складає 33707 тис. грн.
Ступiнь їх зносу – 91,55%
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi новими придбаннями. Обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 62877 62681
Статутний капітал (тис. грн.) 14500 14500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 14500 14500
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 48377 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду складає 48181 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу. Вiимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов’язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов’язання X 7250 X X
Усього зобов’язань X 7250 X X
Опис: Простроченi зобов”язання вiдсутнi.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 08.04.2016 500000 73732 678.132
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2016 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 р., граничною сукупною вартiстю:
а) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
б) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
в) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є замовником – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
г) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є виконавцем чи пiдрядником – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
д) правочинiв, що укладаються при здiйсненнi банкiвських операцiй (з банкiвськими установами) та правочинiв щодо операцiй з цiнними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк становить 73732000., (сiмдесят три мiльйони триста двадцять тисяч) гривень. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Аудиторська компанiя “Блискор Гарант”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 16463676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01242, м. Київ, бул. Марiї Приймаченко, 1/27, офiс 501
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0218 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 348 П 00348 24.09.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Аудиторська компанiя “Блискор Гарант”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 16463676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01242, м. Київ, бул. Марiї Приймаченко, 1/27, офiс 501
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0218 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 348 П 000348 24.09.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
ПРО ДОСТОВIРНIСТЬ ТА ПОВНОТУ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРIОКОМ»
станом на 31 грудня 2016 року
Акцiонерам ПрАТ «Прiоком»
Керiвництву ПрАТ «Прiоком»

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит окремого фiнансового звiту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРIОКОМ» (далi по тексту – Товариство або ПрАТ «ПРIОКОМ»), що додається, який включає: Баланс на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за формою № 3 за 2016 рiк, Звiт про власний капiтал за формою № 4 за 2016 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, що дiяли на звiтну дату, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року (далi – МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрне подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо дебiторської заборгованостi в сумi 92,9 тис. грн. та кредиторської заборгованостi в сумi 3 298,6 тис. грн., оскiльки на дату надання аудиторського висновку не надiйшли вiдповiдi на запити стосовно наявностi таких заборгованостей.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi проведена аудитором на пiдставi наявних документiв, наданих управлiнським персоналом Товариства.
Часовi рамки призначення аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв.
Через характер облiкових оцiнок аудитор доходить висновку, що можливий вплив зазначених питань на фiнансову звiтнiсть Товариства може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питань, зазначених в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», окремий фiнансовий звiт вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРIОКОМ» на 31.12.2016 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Можливiсть (спроможнiсть) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв:
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi.
Вiдповiднiсть прийнятої керiвництвом Товариства облiкової полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та Нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi:
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi.
Прийнята керiвництвом Товариства облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть.
Перевищення вартостi чистих активiв фiнансової Товариства над зареєстрованим розмiром статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду:
Станом на 31.12.2016 р. вартiсть чистих активiв Товариства складає 62 877 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Стан корпоративного управлiння:
Корпоративне управлiння ПрАТ «ПРIОКОМ» здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.
Так, в Статутi Товариства (редакцiя, затверджена вiд 08.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2016)) закрiпленi головнi завдання, основнi напрями дiяльностi, права та обов’язки Учасникiв, управлiння Товариством, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю, функцiї посадових осiб, порядок розкриття iнформацiї про Товариство.
Товариство дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.
Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв;
– концепцiєю дiяльностi;
– наявнiстю виконавчих органiв;
– наявнiстю ревiзiйної комiсiї;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Товариства i його фiнансовi результати, якi затверджуються щорiчно аудиторською фiрмою;
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Виконання значних правочинiв
Статутом Товариства (редакцiя, затверджена вiд 08.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2016)) визначенi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, а саме: ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Товариство виконувала значнi правочини у 2016 роцi, суми яких перевищували 10% вiд вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (7 442 тис. грн.) вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi прийняття рiшення Наглядовою радою про вчинення всiх значних правочинiв, та дiйшов висновку, що Товариство дотримувалась вимог законодавства з виконання значних правочинiв.
Iнформацiя про дiї, що визначенi частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi її цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», наведена в таблицi нижче :

з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2016 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
2. Прийняття рiшення про викуп власний акцiй
не було
3. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було
4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
5. Змiна складу посадових осiб Компанiї не вiдбувалась
6. Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу не було
7. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв
не було
8. Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
9. Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю
не було
10. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента
не було
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Приватне акцiонерне товариство «Прiоком»
Код ЕДРПОУ 30635929
Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
Правовий статус Юридична особа
№ свiдоцтва про реєстрацiю та дата проведення державної реєстрацiї № 1 070 107 0010 016800, 21.12.1999 р.
Орган, що видав свiдоцтво Печерська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 17, лiт. Д
Телефакс, телефони 428-98-98/428-98-00
Поточний рахунок № 26003484326500 в АТ «УкрСибБанк» МФО 351005
№ 26004301002243 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767
Види дiяльностi згiдно Статуту та довiдки Головного управлiння статистики у м. Києвi № 690467 вiд 05.06.2014 р. 46.52 Оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткуванням, деталями до нього
46.51 Оптова торгiвля комп’ютерами, периферiйним устаткуванням i програмним забезпеченням
62.01 Комп’ютерне програмування
62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування
Кiлькiсть акцiонерiв на 31.12.2016 р. 3
Облiкова кiлькiсть працюючих 56
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Iдентифiкацiйний код, 16463676
Мiсцезнаходження 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Дата державної реєстрацiї 29.11.1993 р.
Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р.
Свiдоцтво НКЦПФР
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.
Дата аудиторського висновку (звiту): 18 квiтня 2017 року
Київ, Україна
Директор з аудиту, канд. економ. наук Л.О. Кошембар
Аудитор
(сертифiкат АПУ серiї А № 003816 вiд 02.06.1999 р.)
(сертифiкат ICFM № IАS 10925 вiд 07.03.2017 р.)
Судовий експерт
(свiдоцтво МЮУ № 947 вiд 30.01.2009 р.)

д/в
д/в
д/в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 1 1 0
3 1 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів 1
членів наглядової ради – представників акціонерів 4
членів наглядової ради – незалежних директорів
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Самооцiнка не проводилась.
д/в
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi не створювалися.
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 21.08.2013 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс оприлюднено на офiцiйному сайтi ПрАТ “Прiоком”
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Вiдхилень вiд положень правил корпоративного управлiння не виявлено.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.2
Середня кількість працівників 56
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 лiтера “Д”
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 141 238
первісна вартість 1001 264 383
накопичена амортизація 1002 123 145
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 1954 3112
первісна вартість 1011 34755 36819
знос 1012 32801 33707
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 2095 3350
II. Оборотні активи
Запаси 1100 394 644
Виробничі запаси 1101 110 118
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104 284 526
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 15271 14431
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом 1135 19094 19094
у тому числі з податку на прибуток 1136 19079 1979
з нарахованих доходів 1140 185 248
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4385 4846
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 32215 31639
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 32215 31639
Витрати майбутніх періодів 1170 93 72
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 71637 74420
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 73732 74420
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14500 14500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 2175 2175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 46006 46202
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 62681 62877
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 3449 3354
за розрахунками з бюджетом 1620 1324 1741
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 939
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 6278 5509
Усього за розділом IІІ 1695 11051 11543
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 73732 74420
Примітки д/в
Керівник Мiколюк О.В.
Головний бухгалтер Антоненко Н.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 54180 61907
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 42016 ) ( 49264 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
прибуток
2090 12164 12643
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 2373 4118
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 10169 ) ( 10097 )
Витрати на збут 2150 ( 3385 ) ( 3655 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6047 ) ( 15304 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190
 збиток 2195 ( 5064 ) ( 12295 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 5260 4870
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 196
 збиток 2295 ( ) ( 7427 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 196
 збиток 2355 ( ) ( 7427 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 196 -7427
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1279 395
Витрати на оплату праці 2505 15835 14115
Відрахування на соціальні заходи 2510 2569 4173
Амортизація 2515 987 1128
Інші операційні витрати 2520 40172 54134
Разом 2550 60842 73945
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650
Примітки д/в
Керівник Мiколюк О.В.
Головний бухгалтер Антоненко Н.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 60082 90443
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 6
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 11 165
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 11 30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 364 1405
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 41443 ) ( 81093 )
Праці 3105 ( 11836 ) ( 11166 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2780 ) ( 4547 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 7614 ) ( 6890 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 4733 ) ( 4327 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 2881 ) ( 2563 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 1138 ) ( 247 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4337 -11900
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 5197 4742
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 63 104
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 1432 ) ( 1057 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( 38 ) ( 149 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3802 3705
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -535 -8195
Залишок коштів на початок року 3405 32215 40647
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -41 -237
Залишок коштів на кінець року 3415 31639 32215
Примітки д/в
Керівник Мiколюк О.В.
Головний бухгалтер Антоненко Н.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415
Примітки Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не застосовується.
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 14500 2175 46006 62681
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 14500 2175 46006 62681
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 196 196
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300 196 196
Примітки д/в
Керівник Мiколюк О.В.
Головний бухгалтер Антоненко Н.В
Повернутись назад