Документ

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, Глибочицька, буд. 17 лiт “Д”
4. Міжміський код, телефон та факс 044 428 98 98 044 448 98 00
5. Електронна поштова адреса LVengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ua/about/corporate-governance/investor/info2/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “Прiоком” Агаркова Iгора Володимировича з 10.03.2017 року на пiдставi заяви за власним бажанням вiдповiдно до ст.57 Закону України “Про акцiонернi товариства”. Перебував на посадi з 08.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017
(дата)

 

Повернутись назад