Документ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»,
код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство)
повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 17 годину 30 квітня 2018 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ua/about/corporate-governance/investor/info2/

Проект Порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.

3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2017 р.

6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товаиства. Дострокове припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

7. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2017 Попередній 2016
Усього активів 182 576 74 420
Основні засоби 3 555 3 112
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 8 641 644
Сумарна дебіторська заборгованість 125 485 38 619
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 674 31 639
Нерозподілений прибуток 39 809 46 202
Власний капітал 56 484 62 877
Статутний капітал 14 500 14 500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання 126 092 11 543
Чистий прибуток (збиток) (6 393) 196
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145 000 145 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 58

Особи, що мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення чергових загальних зборів акціонерів та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» до дати зборів включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Представник акціонера на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України або довіреності, оформленої згідно чинного законодавства України.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

Проекти рішень
щодо питань, винесених на заочне голосування чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»
(далі – Товариство)
(30 квітня 2018 року

Щодо питання №1 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.»

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік задовільною.

Щодо питання №2 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Щодо питання №3 порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.»

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Щодо питання №4 порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Щодо питання №5 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2017 р.»

Проект рішення: Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв’язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році отримано збиток. Збитки 2017 року покрити у відповідності до чинного законодавства.

Щодо питання №6 порядку денного: «Встановлення кількісного складу Наглядової ради. Дострокове припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Голови Наглядової ради та 2 (двох) членів Наглядової ради. Достроково припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Дзекона Георгія Борисовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.), члена Наглядової ради Шидловського Валерія (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.), члена Наглядової ради Головатюк Наталі Петрівни (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп. (Priocom Corp.), члена Наглядової ради Васьківського Сергія Миколайовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.).

Обрати Головою Наглядової строком на 3 (три) роки Дзекона Георгія Борисовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп. (Priocom Corp.). Обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки Головатюк Наталю Петрівну (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп. (Priocom Corp.), Васьківського Сергія Миколайовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп. (Priocom Corp.).

Затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора Міколюк О.В на підписання відповідних договорів з членами Наглядової ради.

Щодо питання №7 порядку денного: «Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акціонерів Товариства від 27.04.2017. Обрати Ревізором Товариства Кошембар Л.О. строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, що укладатиметься Товариством з Ревізором, уповноважити Генерального директора Міколюк О.В. на підписання договору з Ревізором.

Щодо питання №8 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення: На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборів. А саме, схвалити значні правочини комерційного характеру, вартість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2017 р., граничною сукупною вартістю:

а) договорів поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

б) договорів поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

в) договорів про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є  замовником – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

г) договорів про надання послуг або виконання робіт/підряду, за якими Товариство фактично є виконавцем чи підрядником – 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень;

д) правочинів, що укладаються при здійсненні банківських операцій (з банківськими установами) та правочинів щодо операцій з цінними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства Міколюк О.В. на підписання від імені Товариства вказаних вище значних правочинів строком на один рік з дати проведення Загальних зборів.

Повернутись назад