Документ

Збори акціонерів ПрАТ “Пріоком”

Шановні акціонери ПрАТ “Пріоком”!

Приватне акціонерне товариство  “Пріоком” (надалі – “Товариство”) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2011 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх, з наступним Порядком денним:

 • Про обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів
 • Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
 • Звіт Наглядової ради Товариства  за 2010 рік.
 • Звіт Ревізора Товариства за 2010 рік та затвердження висновків Ревізора.
 • Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
 • Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік.
 • Затвердження розміру річних дивідендів.
 • Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.
 • Про звільнення та обрання голови і членів Правління Товариства.
 • Про припинення повноважень та обрання голови і членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 • Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 • Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
 • Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 • Про уповноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації у визначеному чинним законодавством порядку.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 14 квітня 2011 року з 9.30 год. до 9.45 год. за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 год. 08 квітня 2011 року.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідно до вимог п. 1 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 324, до Порядку денного додається наступна інформація:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період 2010

Попередній період 2009

Усього активів

 180 038

156 760

Основні засоби

 10 499

 14 004

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

 680

 181

Сумарна дебіторська заборгованість

 165 395

 134 170

Грошові кошти та їх еквіваленти

 1 372

 7 526

Нерозподілений прибуток

 68 012

 50 862

Власний капітал

 82 512

 59 862

Статутний капітал

14 500

 9 000

Довгострокові зобов’язання

 131

Поточні зобов’язання

 97 526

 96 766

Чистий прибуток (збиток)

 17 150

  13 105

Середньорічна кількість акцій (шт.)

145 000 шт.

 90 000 шт.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на вікуп власних акцій протягом періоду

Повернутись назад