Документ

Звіт емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Генеральний директор Мiколюк О.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30635929
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м. Київ, Глибочицька, 17 лiт “Д”
5. Міжміський код, телефон та факс
0444289898 0444289800
6. Електронна поштова адреса
info@priocom.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiсник НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці ua/about/corporate-governance/investor/info1/ в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
д/в

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “Прiоком”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 № 301574
3. Дата проведення державної реєстрації
21.12.1999
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
14500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
59
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.52 Оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткуванням, деталями до нього
62.01 Комп’ютерне програмування
62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «УКРСИББАНК»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26003484326500
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ «УКРСИББАНК»
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26003484326500

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстру України) 271433 18.09.2014 Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об’єктiв з середнiми та значними наслiдками 2013046003 19.12.2017 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис Термiн дiї безстроковий
Провадження дiяльностi, пов’язаної з державною таємницею ДОДТЛЗ-2017-125 08.11.2017 Служба безпеки України 05.11.2018
Опис Термiн дiї спецiального дозволу планується продовжити на наступний термiн.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прiоком Корп. (Priocom Corp.) 000000 94111США м. Сан-Франциско вул. Пайн, 100, оф.3110 99.38413137
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Антоненко Наталя Василiвна 0.615862
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiколюк Оксана Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Українська державна академiя зв’язку iм. О.С. Попова
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “Прiоком”, Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2017 один рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом ПрАТ “Прiоком” та трудовим контрактом. Обрано на посаду Генерального директора на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 12.04.2017 р. (Протокол засiдання Наглядової ради № 16/04/13 вiд 13.04.2016 р.). Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi вiдповiдно до штатного розпису, в натуральнiй формi не оплачувалася.
Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв. Попереднi посади: з 10.08.2008 по 15.11.2011 – начальник центру технiчної експлуатацiї мереж передачi даних Фiлiї iнформацiйно-технiчних систем ВАТ «Укртелеком», з 16.11.2011 по 30.08.2013 – директор департаменту розвитку мереж Фiлiї “Дирекцiя розвитку iнфраструктури” ПАТ «Укртелеком», з 02.09.2013 по 11.07.2014 – директор технiчної Пiвнiчної фiлiї ПАТ «Фарлеп-Iнвест», з 01.08.2014 по 13.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ “Прiоком”, з 14.04.2016 по 12.04.2017 – Генеральний директор ПрАТ “Прiоком”. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзекон Георгiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор “Прiоком Корп.”, Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2016 3 (три) роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутом емiтента та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. обрано Головою Наглядової ради Дзекона Георгiя Борисовича. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. – Генеральний директор Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), з 04.10.2012 р – Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шидловський Валерiй
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2016 3 (три) роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом емiтента та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обраний загальними зборами акцiонерiв вiд 03.04.2017 р.на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”, з 04.10.2016 р. член Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головатюк Наталя Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ПрАТ “Прiоком”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2016 3 (три) роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки.Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 22.11.2006 – 27.02.2015 рр. – Головний бухгалтер у Фiлiї «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком», з 02.03.2015 – Фiнансовий директор ПрАТ «Прiоком». з 04.10.2016 – член Наглядової ради.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васькiвський Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
адвокат, керуючий партнер в адвокатському об’єднаннi “Об’єднана юридична група”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2016 3 (три) роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в статутi емiтента та положеннi про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.10.2016 р. обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, представник юридичної особи Прiоком Корп. (Priocom Сorp.), що є акцiонером, володiєчим 144107 простих iменних акцiй емiтента, що складає 99,384137% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «Прiоком». Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2011-2013- директор дирекцiї регуляторно-правового забезпечення та управлiння власнiстю, член правлiння у ВАТ “Укртелеком”, 2013-2016-радник з правових питань в асоцiацiї “Об’єднана юридична група, з 2016 р.- адвокат, керуючий партнер в адвокатському об’єднаннi “Об’єднана юридична група”, з 04.10.2016 р. – член Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агарков Iгор Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член наглядової ради ПрАТ “Прiоком”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2016 3 (три) роки
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом емiтента та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обраний загальними зборами акцiонерiв вiд 03.10.2016 р.на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Розмiр пакета акцiй 893 штук, частка, якою володiє 0,615862 % в статутному капiталi емiтента. На пiдставi заяви за власним бажанням вiдповiдно до ст.57 Закону України “Про акцiонернi товариства”вiд 06.03.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради з 10.03.2017 р. Строк перебування на посадi: 09.04.2016-10.03.2017. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 01.02.2011 р. по 30.05.2013 р.- аналiтик операцiйного та прикладного ПЗ ТОВ “П5-Комерцiя”, з 26.06.2013 р. – директор ТОВ “Пакетна механiка”.З 09.04.2016 по 10.03.2017 член Наглядової ради ПрАТ “Прiоком”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кошембар Людмила Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ревiзор ПрАТ “Прiоком”, директор АФ ТОВ “Жермiналь”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017 1 (один) рiк
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом емiтента та цивiльно-правовим договором. Винагорода в грошовiй та натуральних формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р.на посаду ревiзора строком на один рiк. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Непогашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала та обiймає протягом останнiх пяти рокiв: Ревiзор ПрАТ “Прiоком”, директор АФ ТОВ “Жермiналь”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антоненко Наталя Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “Прiоком”, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.01.2001 безстроковий трудовий договiр
9) Опис
Обовязки посадової особи емiтента здiйснюються згiдно трудового договору та посадової iнструкцiї. Винагорода згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр пакета акцiй 893 штук, частка, якою володiє 0,615862 % в статутному капiталi емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ “Прiоком”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтер Антоненко Наталя Василiвна 893 0.615862 893
Усього 893 0.615862 893

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прiоком Корп 000000000 94111 США Калiфорнiя м. Сан-Франциско вул. Пайн,100,оф.3110 144107 99.38413137 144107
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 144107 99.384137 144107

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний зборiв:
1. Розгляд та затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р.
2. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
3. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 р.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за 2016 р.
6. Припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рiшення. Визначення характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Пропозицiй до порядку денного та проектiв рiшень вiд акцiонерiв не надходило.
Голосуючих акцiй з усiх питань порядку денного -145 000 шт.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах – 2 акцiонери з кiлькiстю 145 000 (сто сорок п’ять тисяч) голосiв, що складає 100% голосiв.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi приймають участь у Зборах – 145 000 (сто сорок п’ять тисяч) голосiв.
Результати розгляду питань порядку денного:
Щодо питання №1 порядку денного:
«Розгляд та затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.»
Проект рiшення:
Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2016 рiк задовiльною
Пiдсумок голосування:
«За» – 145 000 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.

Щодо питання №2 порядку денного:
«Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.»
Проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною.
Пiдсумок голосування:
«За» – 145 000 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.

Щодо питання №3 порядку денного:
«Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк.»
Проект рiшення:
Затвердити звiт та висновки Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Пiдсумок голосування:
«За» – 145 000 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.

Щодо питання №4 порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.»
Проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
Пiдсумок голосування:
«За» – 145 000 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно
Щодо питання №5 порядку денного:
«Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за 2016 р.»
Проект рiшення:
Нарахування та виплату дивiдендiв за 2016 рiк не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi у розмiрi 196 тис. грн. залишити у розпорядженнi Товариства та направити на розвиток i фiнансування дiяльностi Товариства. Нарахування та виплату дивiдендiв за 2016 рiк не проводити.
Пiдсумок голосування:
«За» – 145 000 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.

Щодо питання №6 порядку денного:
«Припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства.»
Проект рiшення:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства Кошембар Л.О., обраної Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 08.04.2016 р. Обрати Ревiзором Товариства Кошембар Л.О. строком 1 (один) рiк. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором, обрати Мiколюк О.В. особою, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором.
Пiдсумок голосування:
«За» – 145 000 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.

Щодо питання №7 порядку денного:
«Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рiшення. Визначення характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.»
Проект рiшення:
На пiдставi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборiв. А саме, схвалити значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 р., граничною сукупною вартiстю:
а) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
б) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
в) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є замовником – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
г) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є виконавцем чи пiдрядником – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
д) правочинiв, що укладаються при здiйсненнi банкiвських операцiй (з банкiвськими установами) та правочинiв щодо операцiй з цiнними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Уповноважити керiвника Товариства Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення Загальних зборiв.
Пiдсумок голосування:
«За» – 145 000 голосiв, що становить 100 % всiх зареєстрованих голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утримались» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.12.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань порядку денного:
1. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту.
2. Про внесення змiн до iнформацiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо виду економiчної дiяльностi Товариства, пов’язаною з державною таємницею.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових зборiв: Голова Наглядової ради Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
Щодо питання №1 порядку денного:
«Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту.»
«За» 145 000 голосiв, що становить 100 % загальної кiлькостi акцiй
«Проти» 0 голосiв
«Утримався 0 голосiв

Вирiшили:
1) У зв’язку iз введенням нового виду економiчної дiяльностi, пов’язаної з державною таємницею, внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства згiдно вимог чинного законодавства України про державну таємницю шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту.
2) Делегувати Генеральному директору Товариства право пiдпису Статуту ПрАТ «Прiоком» в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.12.2017 р.
3) Уповноважити Генерального директора Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 28.12.2017 р.

Щодо питання №2 порядку денного:
«Про внесення змiн до iнформацiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо виду економiчної дiяльностi Товариства, пов’язаною з державною таємницею.»
«За» 145 000 голосiв, що становить 100 % загальної кiлькостi акцiй
«Проти» 0 голосiв
«Утримався 0 голосiв
Вирiшили:
1) Внести змiни до iнформацiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо виду економiчної дiяльностi Товариства, пов’язаною з державною таємницею.
2) Уповноважити Генерального директора Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi внести змiни до iнформацiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо виду економiчної дiяльностi Товариства, пов’язаною з державною таємницею.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнтайм”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35893230
Місцезнаходження 01054 Україна Шевченкiвський м. Київ вул. Олеся Гончара, буд.57-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№263223
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445816556
Факс 0445816556
Вид діяльності Депозитарна
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ведеться ТОВ “Фiнтайм”.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.12.2010 1150/1/10 ДКЦПФР UA40000102545 Акція проста документарна іменна Бездокументарні іменні 100 145000 14500000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася. За звiтний перiод акцiї ПрАТ “Прiоком” не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Додаткових випускiв акцiй за звiтний перiод не вiдбулось, тому про мету додаткової емiсiї, спосiб розмiщення, дострокове погашення не зазначається.

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” створене у 1999 роцi та зареєстроване Печерською районною у мiстi Києвi державною реєстрацiєю за № 1 070 108 0013 019728 вiд 21.12.1999 р. За звiтний перiод у 2017 роцi будь-якi важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не вiдбувалися.
Управлiння i контроль за дiяльнiстю ПрАТ “Прiоком” здiйснюють наступнi органи упрвлiння:
– Загальнi збори акцiонерiв товариства;
– Наглядова рада товариства;
– Генеральний директор;
– Ревiзор товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора ПрАТ “Прiоком” здiйснює Ревiзор. Вищим органом управлiння ПрАТ “Прiоком” є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, що внесенi до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв у порядку, встановленому Статутом товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, пiдзвiтний та пiдконтрольний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi товариства, органiзовує виконання їх рiшень.
Станом на 31.12.2017 рiк ПрАТ “Прiоком” не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом вiдсутнi.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 59 осiб. Фонд оплати працi складає 19517 тис. грн. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом складає 0 особу, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу складає 2 особи. Кадрова полiтика, що ведеться на пiдприємствi, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
ПрАТ “Прiоком” не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
ПрАТ “Прiоком” не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. Вiдповiдно, не може надати фiнансовi результати за звiтний перiод по окремим видам спiльної дiяльностi.
Будь-яких iнших пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ппротягом звiтного перiоду не було.
Органiзацiя та методологiя бухоблiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та стандартам НСБО. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно стандартiв України. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Вибуття запасiв вiдображається за середньозваженою собiвартiстю. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалася.
ПрАТ “Прiоком” – провiдний системний iнтегратор України, який понад 15 рокiв є постiйним партнером ключових нацiональних телекомунiкацiйних операторiв з побудови та пiдтримки великомасштабних мережних рiшень.
Компанiя пропонує операторам зв’язку:
– побудову комплексних iнфраструктурних рiшень на всiх рiвнях мережi,
– впровадження OSS/BSS,
– технiчну пiдтримку.
Портфель компанiї також включає:
-надання хмарних сервiсiв iнфраструктурних рiшень (Infrastructure as a Service, IaaS)- хмарний ЦОД, корпоративнi мережi як сервiс, унiфiкованi комунiкацiї як сервiс,
-побудова iнфраструктурних рiшень (ЦОД i вiртуалiзацiя, корпоративнi мережi VPN),
-впровадження iнформацiйних систем автоматизацiї дiяльностi пiдприємства (BPM, ITSM, ERP системи).
ПрАТ “Прiоком” здобув репутацiю надiйного i компетентного бiзнес-партнера завдяки командi професiоналiв, гнучкiй системi управлiння проектами, налагодженiй системi управлiння якiстю та iнновацiйними пiдходами.
Впроваджений у ПрАТ “Прiоком” корпоративний стандарт управлiння проектами, дозволяє вести великомасштабнi проекти по всiй територiї України у встановленi термiни з дотриманням вимог до якостi i в рамках бюджету, що гарантує максимальний бiзнес-ефект для Замовника.
Основнi клiєнти – пiдприємства телекомунiкацiї м. Києва, Київської областi та iнших регiонiв України.
Основнi засоби емiтента складають будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, приладдя, iнвентар. Основнi засоби використовуються за призначенням. Значна частина основнихi засобiв знаходяться в телефонних каналiзацiях ПАТ “Укртелеком”, в офiсах ПрАТ “Прiоком” по вул. Глибочицька, 17 лiт.Д, вул. Ужвiй, 1.
Правочини з членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладалися.
Основнi засоби емiтента складають телекомунiкацiйне обладнання, передавальнi пристрої, транспортнi засоби, iнструменти, приладдя, iнвентар. Основнi засоби використовуються за призначенням. Значна частина основнихi засобiв знаходяться в телефонних каналiзацiях ПАТ “Укртелеком”, в офiсах ПрАТ “Прiоком” по вул. Глибочицька, 17 лiт.Д, вул. Ужвiй, 1.
На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi проблеми як: високi цiни на енергоносiї, паливо та тарифи на перевезення, високий рiвень конкуренцiї в регiонах, зменшення рiвня доходiв споживачiв, iнфляцiйнi процеси, загальна економiчна криза в Українi.
Виплата штрафних санкцiй згiдно Акта комплексної перевiрки ДФС №144/26-15-14-01-02/30635929 вiд 10.04.2017 г.
Полiтика фiнансування дiяльностi є одним iз основних напрямкiв розробки загальної фiнансової полiтики ПрАТ “Прiоком”. З метою її розробки, пiдприємством проводиться бюджетування на майбутнiй перiод та здiйснюється фактичний аналiз показникiв дiяльностi. На пiдставi даних аналiзу та прогнозiв подальшого розвитку приймається рiшення щодо розмiру та джерел залучення додаткових коштiв. При цьому прораховується ефективнiсть рiзних варiантiв залучення. Разом з даними розрахунками аналiзується обiговiсть та перiод оборотного капiталу.
Фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв не ведеться.
ПрАТ “Прiоком” планує продовжити виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов’язаних з розширенням та пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення. Метою на наступний перiод є пiдняття ефективностi показникiв дiяльностi, а саме: впровадження високоефективної системи управлiння товарним рухом, пiдвищення ефективностi роботи персоналу.
Оскiльки ПрАТ “Прiоком” не здiйснює будь-якого виробництва, що потребує постiйного проведення дослiджень та розробок, у емiтента вiдсутня полiтика дослiджень та розробок.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента вiдсутнi.
Кожного мiсяця проводиться аналiз роботи товариства та розробляються заходи по покращенню роботи товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 56484 62877
Статутний капітал (тис. грн.) 14500 14500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 14500 14500
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 48377 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду складає 41984 тис. грн.
Висновок Розмiр власного капiталу (чистих активiв) Товариства згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. становить 56 484 тис. грн., та складається з:
– статутного капiталу в сумi 14 500,0 тис. грн.
– резервного капiталу в сумi 2 175,0 тис. грн.
– нерозподiлених прибуткiв в сумi 39 809 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 р. сума власного капiталу (чистих активiв) Товариства бiльша за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 27.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв 500000 74420 671.86 Договори поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем; договори про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є виконавцем чи пiдрядником 28.04.2017 ua/about/corporate-governance/investor/info1
Опис:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 р., граничною сукупною вартiстю 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень для наступних договорiв:
договорiв поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень;
договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є виконавцем чи пiдрядником – 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень.
Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 74420 тис. (сiмдесят чотири мiльйони чотириста двадцять тисяч) гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 671,86%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.
2 27.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв 300000 74420 403.12 договори поставки, за якими Товариство фактично є покупцем; договори про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є замовником 28.04.2017 ua/about/corporate-governance/investor/info2/
Опис:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 р., граничною сукупною вартiстю 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень для наступних договорiв:
а) договорiв поставки, за якими Товариство фактично є покупцем – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
б) договорiв про надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є замовником – 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;
Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 74420 тис. (сiмдесят чотири мiльйони чотириста двадцять тисяч) гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 403,12%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.
3 27.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв 50000 74420 67.19 Правочини, що укладаються при здiйсненнi банкiвських операцiй (з банкiвськими установами) та правочинiв щодо операцiй з цiнними паперами 28.04.2017 ua/about/corporate-governance/investor/info2/
Опис:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 р., граничною сукупною вартiстю 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень для наступних договорiв:
правочинiв, що укладаються при здiйсненнi банкiвських операцiй (з банкiвськими установами) та правочинiв щодо операцiй з цiнними паперами – 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 74420 тис. (сiмдесят чотири мiльйони чотириста двадцять тисяч) гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 67,19%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення-145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення -0 шт.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 16.06.2017 Наглядова рада 9097.9 74420 12.22 Надання послуг з сервiсної пiдтримки iнформацiйних систем мережi Замовника 19.06.2017 ua/about/corporate-governance/investor/info1/
Опис:
16 червня 2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, вартiсть якого не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме на укладення Генеральним директором вiд iменi Товариства договору з ПАТ «Укртелеком» щодо надання послуг з сервiсної пiдтримки iнформацiйних систем мережi Замовника. Загальна вартiсть Послуг за Договором без ПДВ складає 7 581 572,00 грн., що разом з ПДВ складає суму 9 097 886,40 грн. Строк дiї договору: з дати пiдписання договору до 31 березня 2018 р., при цьому умови Договору поширюються на фактичнi зобов’язання Сторiн, якi виникли з 01 квiтня 2017 р.
Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства та складає 9 097,9 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 р. становить 74 420 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 12,22%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством та статутом ПрАТ «Прiоком», вiдсутнi.
2 24.10.2017 Наглядова рада 10699 74420 14.38 «Пакети програмного забезпечення для управлiння системами, запам’ятовувальними пристроями та контентом (Модернiзацiя комп’ютерної програми «Програмно-технiчний комплекс Нацiональної системи опрацювання звернень до органiв виконавчої влади» (код 48780000-9 за ДК 021:2015) 24.10.2017 ua/about/corporate-governance/investor/
Опис:
Наглядовою радою Товариства (протокол №17/10/24 вiд 24.10.2017 р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: на укладення Генеральним директором вiд iменi Товариства договору на закупiвлю «Пакети програмного забезпечення для управлiння системами, запам’ятовувальними пристроями та контентом (Модернiзацiя комп’ютерної програми «Програмно-технiчний комплекс Нацiональної системи опрацювання звернень до органiв виконавчої влади» (код 48780000-9 за ДК 021:2015) згiдно проекту договору, зазначеному у Додатку №3 до тендерної документацiї з Державною установою “Урядовий контактний центр” у разi перемоги у зазначенiй вище закупiвлi на суму, що не перевищуватиме 10 699 000,00 гривень з ПДВ.
Ринкова вартiсть предмету правочину згiдно тендерної документацiї становить 10 699 000,00. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 74 420 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,38%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Прiоком», вiдсутнi.
3 10.11.2017 Наглядова рада 7500 74420 10.08 «Послуги з технiчної пiдтримки програмного забезпечення Oracle Database» (ДК 021:2015: 72260000-5 — Послуги, пов’язанi з програмним забезпеченням) (договiр не укладено) 13.11.2017 ua/about/corporate-governance/investor/info2
Опис:
Наглядовою радою Товариства (протокол №17/11/10 вiд 10.11.2017 р.) прийнято рiшення надати згоду на вчиненення Товариством значного правочину вартiсть якого не перевищуватиме 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме: на укладення Генеральним директором вiд iменi Товариства договору на закупiвлю «Послуги з технiчної пiдтримки програмного забезпечення Oracle Database» (ДК 021:2015: 72260000-5 — Послуги, пов’язанi з програмним забезпеченням) згiдно проекту договору, зазначеному у Додатку №4 до тендерної документацiї, з Нацiональним Банком України у разi перемоги у зазначенiй вище закупiвлi на суму, що не перевищуватиме 7 500 000,00 гривень з ПДВ.
Ринкова вартiсть предмету правочину згiдно тендерної документацiї становить 7 500 000,00. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 74 420 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,08%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Прiоком», вiдсутнi. Рiшення прийнято одноголосно.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВ «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 1 6463676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, офiс 501
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0218 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 348 П 000348 29.01.2016 24.09.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0331
31.01.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРIОКОМ» (надалi по тексту – «Товариство»), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) України.
Номер та дата договору на проведення аудиту 30/03
30.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 30.03.2018
25.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВ «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 1 6463676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, офiс 501
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0218 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 348 П 000348 29.01.2016 24.09.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0331
31.01.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРIОКОМ» (надалi по тексту – «Товариство»), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) України.
Номер та дата договору на проведення аудиту 30/03
30.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 30.03.2018
25.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Керiвництву
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРIОКОМ»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРIОКОМ» (надалi по тексту – «Товариство»), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) України.
Основа для думки iз застереженням
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Проте управлiнський персонал Товариства не визначив на дату звiтностi чисту вартiсть реалiзацiї запасiв та вiдобразив їх за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю) в загальнiй сумi 8 641 тис. грн.
Вплив такого питання на фiнансову звiтнiсть може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.
На балансi Товариства облiковується дебiторська заборгованiсть (за розрахунками з iноземними покупцями) в сумi 198,7 тис. грн. та кредиторська заборгованiсть (за розрахунками з iноземними постачальниками) в сумi 6 020,2 тис. грн.
Аудитор не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо дебiторської заборгованостi в сумi 198,7 тис. грн. та кредиторської заборгованостi в сумi 6 020,2 тис. грн., оскiльки на дату надання аудиторського висновку не надiйшли вiдповiдi на запити щодо пiдтвердження наявностi таких заборгованостей.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi проведена аудитором на пiдставi наявних документiв, наданих управлiнським персоналом Товариства.
Часовi рамки призначення аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних активiв та фiзичних запасiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2015 року, прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi за текстом – МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що немає iнших ключових питань, iнформацiю щодо яких слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та дотримання вимог при фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi – Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (П(С)БО) вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
• Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
• Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнських персоналом;
• Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв,робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Згiдно Статуту (редакцiя, затверджена вiд 08.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2016), Статутний капiтал Товариства складає 14 500 000,00 (чотирнадцять мiльйонiв п’ятсот тисяч) гривень, розподiлений на 145 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 грн. кожна.
Випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 14 500 000,00 грн. видане Товариству Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 06.12.2010 р., реєстрацiйний номер № 1150/1/10, дата реєстрацiї 06.12.2010 р.
Станом на 31.12.2017 року сума оплачених акцiонерами акцiй становить 14 500 000 грн.
Заборгованостi акцiонерiв перед Товариством по внесках до Статутного капiталу не встановлено.
Висновок:
Отже, розмiр Статутного капiталу ПрАТ «ПРIОКОМ» станом на 31.12.2017 р. вiдповiдає установчим документам та пiдтверджується в сумi 14 500 тис. грн.
Перевищення вартостi чистих активiв Товариства над зареєстрованим розмiром статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду
Розмiр власного капiталу (чистих активiв) Товариства згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. становить 56 484 тис. грн., та складається з:
– статутного капiталу в сумi 14 500,0 тис. грн.
– резервного капiталу в сумi 2 175,0 тис. грн.
– нерозподiлених прибуткiв в сумi 39 809 тис. грн.
Як вбачається, станом на 31.12.2017 р. сума власного капiталу (чистих активiв) Товариства бiльша за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Вiдповiднiсть резервного капiталу установчим документам
Згiдно Статуту, в Товариствi створюється резервний капiтал в розмiрi 15% статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу становить 5% суми чистого прибутку. Таким чином, Товариство повинне створити резервний капiтал в сумi не менше 2 175 тис. грн.
У 2017 роцi до резервного капiталу вiдрахування не здiйснювались.
За даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2017 року загальна сума створеного резервного капiталу склала 2 175 тис. грн. та вiдображена у фiнансовiй звiтностi.
Стан корпоративного управлiння
Корпоративне управлiння ПрАТ «ПРIОКОМ» здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.
Так, в Статутi (редакцiя, затверджена вiд 08.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2016) закрiпленi мета дiяльностi Товариства, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв Компанiї, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Товариства, функцiї посадових осiб Товариства, порядок розкриття iнформацiї про Товариство, умови iснування Товариства в суспiльствi.
ПрАТ «ПРIОКОМ» дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.
Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та звiтами Ревiзора;
– Положеннями Про загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора);
– iснуванням органiв, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, Ревiзора;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Товариства i його фiнансовi результати, яка затверджуються щорiчно Ревiзором й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Виконання значних правочинiв
Статутом Товариства (редакцiя, затверджена вiд 08.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2016) визначенi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, а саме: ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Товариство не виконувало значнi правочини у 2017 роцi, суми яких перевищували 25 вiдсоткiв вiд вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (45 644 тис. грн.) вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi прийняття рiшення Наглядовою радою про вчинення всiх значних правочинiв, та дiйшов висновку, що у звiтному перiодi Товариство дотримувалась вимог законодавства з виконання значних правочинiв.
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України:
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р.
номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю:
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.
прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, що проводив аудит:
Кошембар Людмила Олексiївна
номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ:
№ 003816, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України № 78 вiд 02.06.1999 р. (термiн чинностi – до 02.06.2018 р.)
мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування:
01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є

Директор з аудиту Л.О. Кошембар
Сертифiкат АПУ
серiї А № 003816 вiд 02.06.1999 р.
25 березня 2018 року
Київ, Україна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 2 1
2 2016 2 1
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): В звязку з проведенням загальних зборiв у формi заочного голосування здiйснення всiх необхiднихi дiй з проведенням позачергових зборiв акцiонерiв ( в тому числi здiйснення реєстрацiї акцiонерiв) згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства покладено на голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, якi були обранi Наглядовою радою. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу проводилость шляхом заочного голосування (опитування). Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/в
Інше (зазначити) д/в
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів
членів наглядової ради – представників акціонерів 4
членів наглядової ради – незалежних директорів
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Самооцiнка не проводилися.
д/в
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi Товариства не створювалися.
Інші (запишіть) д/в
д/в
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Зовнiшнiй аудитор протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв емiтент не планує залучення iнвестицiй шляхом випуску акцiй, депозитарних розписок, випуском облiгацiй, кредитiв банкiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 21.08.2013 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс оприлюднено на офiцiйному сайтi ПрАТ “Прiоком”
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Вiдхилень вiд положень правил корпоративного управлiння не виявлено.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.52
Середня кількість працівників 59
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 лiтера “Д”
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 238 176
первісна вартість 1001 383 386
накопичена амортизація 1002 145 210
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 3112 3555
первісна вартість 1011 36819 37354
знос 1012 33707 33799
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 3350 3731
II. Оборотні активи
Запаси 1100 644 8641
Виробничі запаси 1101 118 198
Незавершене виробництво 1102 8009
Готова продукція 1103
Товари 1104 526 434
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 14431 11726
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 288
з бюджетом 1135 19094 19094
у тому числі з податку на прибуток 1136 19079 19079
з нарахованих доходів 1140 248 188
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4846 94477
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 31639 27674
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 31639 27674
Витрати майбутніх періодів 1170 72 159
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 96 16598
Усього за розділом II 1195 71070 178845
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 74420 182576
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14500 14500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 2175 2175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 46202 39809
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 62877 56484
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 3354 6022
за розрахунками з бюджетом 1620 1741 2119
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630 5
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 939 1402
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 5509 116544
Усього за розділом IІІ 1695 11543 126092
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 74420 182576
Примітки Звiт доставлено до Центру обробки електроних звiтiв Держстату України 09.02.2018 р.
Керівник Мiколюк Оксана Василiвна
Головний бухгалтер Антоненко Наталя Василiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 41032 54180
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 34656 ) ( 42016 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
прибуток
2090 6376 12164
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 464 2373
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 11764 ) ( 10169 )
Витрати на збут 2150 ( 4068 ) ( 3385 )
Інші операційні витрати 2180 ( 864 ) ( 6047 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 196
 збиток 2195 ( 9856 ) ( 5064 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 3474 5260
Інші доходи 2240 1
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 12 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
 збиток 2295 ( 6393 ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 196
 збиток 2355 ( 6393 ) ( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -6393 196
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1547 1279
Витрати на оплату праці 2505 20118 15835
Відрахування на соціальні заходи 2510 3183 2569
Амортизація 2515 1482 987
Інші операційні витрати 2520 32378 40172
Разом 2550 58708 60842
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650
Примітки Звiт доставлено до Центру обробки електроних звiтiв Держстату України 09.02.2018 р.
Керівник Мiiколюк Оксана Василiвна
Головний бухгалтер Антоненко Наталя Василiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 150834 60082
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 6
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 40 11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 35 11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 363 364
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 129041 ) ( 41443 )
Праці 3105 ( 15547 ) ( 11836 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3369 ) ( 2780 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 7862 ) ( 7614 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 4067 ) ( 4733 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 3795 ) ( 2881 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 1153 ) ( 1138 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5700 -4337
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205 137 12
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 3535 5197
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 29 63
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 1929 ) ( 1432 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( 19 ) ( 38 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1753 3802
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3947 -535
Залишок коштів на початок року 3405 31639 32215
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -18 -41
Залишок коштів на кінець року 3415 27674 31639
Примітки Звiт доставлено до Центру обробки електроних звiтiв Держстату України 09.02.2018 р.
Керівник Мiколюк Оксана Василiвна
Головний бухгалтер Антоненко Наталя Василiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Прiоком” за ЄДРПОУ 30635929
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 14500 2175 46202 62877
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 14500 2175 46202 62877
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -6393 -6393
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -6393 -6393
Залишок на кінець року 4300 14500 2175 39809 56484
Примітки Звiт доставлено до Центру обробки електроних звiтiв Держстату України 09.02.2018 р.
Керівник Мiколюк Оксана Василiвна
Головний бухгалтер Антоненко Наталя Василiвна
Повернутись назад